:رایانامه
:رایانامه
parsiYab
نویسه بنیادی
زبان بنیادی
در پارسی
واژه