پارسی یاب : جستجوگر پیشرفته فارسی

پارسی یاب : جستجوگر پیشرفته فارسی خبری ، سرگرمی ، اقتصادی ، سیاسی ، اخبار ورزشی، اخبار پر بازدید

آخرین مطالب
کلمات کلیدی
پیوندها
6.13 지방선거를 엿새 앞둔 7일 각 정당들의 지지율이 비교적 큰 폭으로 조정되고 있다. 특히 집권여당인 더불어민주당을 견인할 제1야당 확보를 목표로 하고 있는 정의당은 7%대로 상승하며 지난해 5월 이후 최고치를 기록했다.
문재인 정부가 출범한 지 1년 반이 지난 지금, 필자를 비롯하여 주변의 많은 이들이 문재인 정부에 실망을 하고 있다.