پارسی یاب مطالب مفید و خواندنی از سراسر وب

پارسی یاب : متفاوت ترین سرویس اشتراک مطالب جالب و خواندنی- پارسی یاب مطالب جالب و خواندنی سرگرمی و تفریحی جوک خنده اینستاگرام تلگرام

سلام علیکم
اگر مدت زمانی که برای عقد موقت مقرر کرده اند به پایان برسد ویا مرد باقیمانده مدت عقد را ببخشد، زن دیگر در عقد مرد نیست واگر بخواهد با مرد دیگری ازدواج کند باید عده نگه دارد.

اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند، بعد از آن كه مدّت و مهر را معیّن كردند، زن بگوید: «زَوَّجْتُكَ نَفْسىِ فِى الْمُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعْلُوم» یعنی خودم را به همسر غیر دائمی شما در آوردم به مدت و مهر معلوم بعد بدون فاصله مرد بگوید: «قَبِلْتُ»، یعنی قبول کردم ، عقد موقت صحیح است (۱)

اگر زن مرد را وکیل بگیرد که از طرف او ایجاب را در عقد بخواند: مرد باید اول وکالتا از طرف زن بگوید: «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى (فلانا) لِنَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم،(به جای کلمه فلانا اسم زن را بگوید) " یعنی به ازدواج و همسری موقت قرار در آوردم وکیل گیرنده خود را برای خودم با مهر معلوم، بعد بلا فاصله از طرف خود بگوید: قَبِلْتُ التَّزوِیجَ لِنَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم، یا بگوید قَبِلْتُ لِنَفْسى هكَذَا " قبول کردم این ازدواج را".

ومی‌تواند اول از جانب زن وکالتا بگوئید: « مَتَّعْتُ مُوَكِّلَتِى (فلانا) لِنَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُوم، " بعد بلا فاصله از طرف خود بگوئید «قَبِلْتُ لِنَفْسى هكَذَا» " یعنی قبول کردم ازدواج موقت را با مهر ومدت معین .

واندن عقد چه دائم چه موقت شرایط دارد از جمله:

الف) از شرایط عقد ازدواج آنست كه به عربى صحیح خوانده شود. و اگر خود مرد و زن می توانند صیغه را به عربى صحیح بخوانند بنابر احتیاط واجب باید به عربی صحیح بخوانند و اگر نمی توانند چنانچه عقد را به فارسی یا با هر زبان دیگری بخوانند باید لفظى بگویند كه معناى زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ را بفهماند.

اگر در عقد یک حرف اشتباه خوانده شود که معنا را عوض کند عقد باطل می شود. (۱)

ب) کسی که صیغه را می خواند قصد انشاء داشته باشد. یعنى اگر خود مرد وزن صیغه را مى‏خوانند، زن به گفتن «زَوَّجْتُكَ نَفْسِى» قصدش این باشد كه خود را زن او قرار دهد اگر مرد وکیل می شود باید با گفتن «زَوَّجْتُ مُوَكِّلَتِى (فلانا) لِنَفْسى فِى المُدَّةِ الْمَعْلُومَةِ عَلَى الْمَهْرِ الْمَعلُومقصد ش این باشد که اورا همسر خود قرار داده است و با گفتن قبلت قصدش پذیرش این ازدواج باشد. (۲)

ج) كسى كه صیغه عقد را می‌خواند باید مفهوم لفظى را كه مى گوید دقیقاً بداند و اگربه عربی بخواند در صورتی که هر کلمه را صحیح بخواند و معنای هر کلمه را جدا گانه بداند . صحیح است.(۳)

د) در عقد موقت باید مهریه و مدت تعیین شود و بدون تعیین مهریه و مدت عقد، عقد موقت صحیح نیست.(۴)

ها) اگر دختر باکره باشد به نظر اکثر مراجع بنا بر احتیاط واجب(به نظر اکثر مراجع) باید پدر دختر اجازه بدهد)۵)

پی نوشت:

۱. توضیح المسائل مراجع ج۲ مسئله۲۳۶۹

۲. همان، مسئله ۲۳۷۰

۳. همان، مسئله ۲۳۷۲

۴. همان مسئله ۲۴۲۱ ذیل مسئله نظر آیت الله مکارم.

۵. همان، مسئله۲۳۷۶

[Blog_Page]

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]

جدیدترین مطالب