پارسی یاب مطالب مفید و خواندنی از سراسر وب

پارسی یاب : متفاوت ترین سرویس اشتراک مطالب جالب و خواندنی- پارسی یاب مطالب جالب و خواندنی سرگرمی و تفریحی جوک خنده اینستاگرام تلگرام

1- کدام آیه شریفه ازمومنان می خواهداشتباهات همدیگر راببخشند؟

الف)«عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم» ب)«لاتَهِنُوا وَلاتَحزَنواوأنتُم ألاَعلَونَ إن کُنتُم مُومِنینَ»

ج)«وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم» د)«وَلیَعفواوَلیَصفَحوا اَلا تُحِّبونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم»

2- (غفّار) به چه معناست؟

الف)پرده پوش گناهان ب) بسیارمهربان ج) بسیار آمرزنده د)بسیاربخشنده

3- باتوجه به سخن پیامبر(ص)چگونه می توان عزیز وسرافراز شد؟

الف)باتوبه کردن ب) گذشت ازدیگران ج) بادعاکردن د)فروخوردن خشم

4- درچه صورتی انسان خودش را از بخشندگی وعفوخداوندمحروم می سازد؟

الف)تنبیه وانتقام خطاکار ب) دعانکردن برای خطاکار ج) نپذیرفتن عذرخطاکار د)کنترل نکردن خشم

5- باتوجه به آیه«وَلیَعفواوَلیَصفَحوا اَلا تُحِّبونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم»چراگذشت کاری پسندیده است؟

الف)موجب رحمت خدامی شود ب) باعث آمرزش خداوند می شود

ج) باعث خشنودی خدامی شود د)باعث ارزشمندی انسان می شود

6- خداوند بخشایشگرتنهاخطاهای کوچک انسان رامی بخشد. ص غ

7- همواره نبایدازگناهان دیگران گذشت نمود. ص غ

8-کسی که با انتقام وتنبیه خودش راآرام می کندتنها به ................عمل می کند.

9- عفو وگذشت ازخطای دیگران موجب.................. می شود.

10- کسی که باخشم وانتقام ازخطای دیگران نمی گذرداز ................ محروم می شود.

درس دوم:

1- نتیجه مقایسه کردن خودمان بادیگران چیست؟

الف)نادیده گرفتن آروزها ی خود ب) نادیده گرفتن توانائی های خود

ج) فکرکردن درداشته های دیگران د)گزینه ب وج

2- کوره های آتشین زندگی انسان کدام است؟

الف)محرومیت ونداشتن ثروت ب) مشکلات زندگی

ج) نرسیدن به آرزوها د)دست یافتن به آرزوها

3- آیه شریفه« لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها» باکدام ضرب المثل فارسی مطابقت دارد؟

الف)نابرده رنج گنج میسرنمی شود ب) پایت راازگلیمت درازترنکن

ج) هرکه بامش بیش برفش بیشتر د)هرچه نصیب است همان می دهند

4- منظورازآیه شریفه« لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها » چیست؟

الف)خداوند به کسی تکلیف نمی دهد ب) تکالیف همه ی انسان ها یکسان است

ج) خداوندبیش ازتوانائی ها ی انسان به اوتکلیف می دهد د)انتظارخداوندازانسان هایکسان نیست

5- پیامبر(ص)مردم رابه چه چیزی تشبیه کرده اند؟

الف) کوره های آتشین ب)قهرمانان زندگی ج) صنعتگران ماهر د)معادن طلا ونقره

6- خداوند بیش ازتوانائی های هرکس به اوتکلیف می دهد. ص غ

7- انتظارخداوند ازانسان هایکسان نیست. ص غ

8- وظیفه هرفرد نزدخداوندمتناسب با.................... است که دراختیار دارد.

9- انسان وقتی خودش رابادیگران مقایسه می کند درواقع ............... رانادیده می گیرد.

درس ســــــــــوم:

1- کدام مورد جزءتغییروتحولات روحی وشخصیتی پس ازبلوغ نیست؟

الف)پرسشگری ب) رشدهورمون ها ج) استقلال طلبی د)بروزانحرافات فکری واخلاقی

2- زمان بنیانگذاری عقایدواصول دینی انسان چه هنگامی است؟

الف)دوران کودکی ب) دوران جوانی ج) دوران بلوغ د)زمان مشخصی ندارد

3- باتوجه به سخن حضرت علی(رض)درکارها ابتدابایدباچه کسانی مشورت کرد؟

الف)جوانان ب) سالخوردگان ج) دانشمندان وعالمان دین د)حاکمان وبزرگان

4- سن بلوغ برای پسران ازچه زمانی شروع می شود؟

الف)9سالگی ب) 12سالگی ج) 15سالگی د) 18سالگی

5- چراحضرت علی(ع) می فرمایند :(درکارهاابتداءباجوانان مشورت کنید)؟زیرا....

الف)باتجربه هستند ب) ناراحت نشوند

ج) آینده نگرهستند وبهترین راانتخاب می کنند د)باهوش هستند

6- آینده نگری وتلاش برای یافتن دوستان مناسب نتیجه چیست؟

الف)رشدفرهنگی ب)رشدجسمی ج) رشداخلاقی د)رشدفکری

7- انجام تکالیف دینی درابتدابادشواری هایی همراه است. ص غ

8- حضرت علی می فرمایند:برای انجام کارها اول موضوع راباسالخوردگان به مشورت بگذارید. ص غ

9- اگرمسائل وپرسش های دینی راباافرادناآگاه درمیان بگذاریم نتیجه ای جزء ............. نخواهد داشت.

10- آینده نگری وتلاش برای یافتن دوست خوب نتیجه .................. انسان است.

11- بلوغ برای یک مسلمان سرآغازانجام ......... است.

12- وظایف دینی ما درحقیقت نشانه ی لطف ...............به ما انسان هاست.

13- سرآغازانجام تکالیف شرعی ................ است.

14- دوران بلوغ هنگامه ی بنیان گذاری .............انسان است.

درس چـــــهـــــارم:

-1 باتوجه به آیه ی «وأقیمُوا الصَّلاةَ وَآتوا الزَّکاةَ وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ»راه بهره مندی ازرحمت إلهی چیست؟

الف)عمل صالح،نمازخواندن،دادن زکات ب)خواندن نماز،اطاعت ازپیامبر،عمل صالح

ج)اطاعت ازپیامبر،عمل صالح،دادن زکات د) نمازخواندن،دادن زکات، اطاعت ازپیامبر

2- پیمودن مسیرتحقیق ورسیدن به اجتهادبرای همه مردم امکان پذیراست. ص غ

3- قبل ازدوران بلوغ تکالیف ومسئولیت هایی ازطرف خدا برعهده ی انسان قرارمی گیرد. ص غ

4- هیچ کس نمی توانددرتمام رشته های علمی موردنیاز زندگی به تخصص دست یابد. ص غ

5- یکی ازراههای دستیابی به وظایف ومسائل دینی تحصیل ............... است.

6- به کسانی که درعلوم دینی تخصص دارند ................ می گویند.

درس هـــفــتــم:

1- کدامیک جزء نام های روز قیامت نیست؟

الف)برزخ ب) یوم الحساب ج)روز معلوم د)یوم الفصل

2- کدام آیه شریفه به حسابرسی دقیق در روز قیامت اشاره دارد؟

الف)« مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها» ب) «لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساًإلاوُسعَها»

ج)« فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرَّایَرَه» د)«لاتَهِنُوا وَلاتَحزَنواوأنتُم ألاَعلَونَ إن کُنتُم مُومِنینَ»

3- منظوراز((یُوم الفَصل )) چیست؟

الف)روزجزاء ب)روزجدایی ج)روزبزرگ د) روزحسابرسی

4- مهم ترین واصلی ترین عامل هدایت انسان چیست؟
الف)عمل نیک ب) ایمان ج)باقیات الصالحات د)گزینه الف وب
5-کدام مورد جزء(باقیات الصالحات:نیکی های ماندگار)نیست؟
الف)کاشتن درخت ب)نمازشب خواندن ج)ساخت مسجد د)نوشتن کتب دینی
6- کدام مورد جزء(باقیات الصالحات:نیکی های ماندگار) می باشد؟
الف)نیت ب)ساخت مدرسه ج) روزه گرفتن د) دعاکردن
7- منظوراز((باقیاتُ الصالحات)) چیست؟
الف)نیت پاک ب)قلب نیک و نورانی ج) نیکی ماندگار د)ایمان همیشگی
8-آیه شریفه « فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیرًایَرَه » به کدام ویژگی روز قیامت اشاره دارد؟
الف) جدایی نیکوکاران ب)حسابرسی دقیق ج)جمع شدن همه مردم د)روز آشکارشدن حق
9- مهمترین و اولین عامل رستگاری انسان عمل نیک است. ص غ
10- یوم الحساب یعنی............... ویوم الفصل یعنی ............. .
11- ایمان وقتی می تواند انسان راخوشبخت کندکه با .............. همراه شود.
12- نورایما ن اگرازقلب انسان فراتر رود در ...............ظاهر می شود
. 13- درقیامت پاداش یامجازات هرکسی متناسب با .............. خواهد بود.
14- به کارهای نیکی که پس مرگ نیز باقی می ماند ................. می گویند.
15- پرونده ی اعمال نیک انسان بجزنیکی های ماندگار پس از .......... بسته می شود.
16- هیچ کارنیکی بدون ............... سودمند نخواهد بود.
17- درحقیقت عمل صالح نشانه ی ............... است.
درس هـــشــتــم:
1- کدام بیت شعر به موضوع(خاتم النبیین )بودن پیامبر(ص)اشاره دارد؟
الف)آدم و نوح و خليل و عيسي و موسي// آمده مجموع در ظلال محمد
ب)نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت// به غمزه مسئله آموزوصدمدرس شد
ج) نام احمدنام جمله انبیاست//چون که صدآمدنودهم پیش ماست
د)حسن یوسف،دم عیسی یدبیضاداری//آنچه خوبان همه دارند توتنهاداری
2- کدام آیه شریفه زیر مسلمانان را به خواندن قرآن تشویق می کند؟

الف)»فإذاقرأتَ القرآنَ فَأستَعِذبالله» ب)«وإذاقرُئ القرآن فأستَمعوالَه »

ج)فأتوا بِسورَةٍ مِن مِثلِه إن کُنتُم مُومنینَ د)«فأقرَئواماتَیَسَّرَمِنَ القرآنِ»

3- کدام مورد جزء پیام های اصلی قرآن نیست؟
الف)خواندن نمازهای مستحب ب)پرستش کردن غیرخدا ج)توصیف جهنم وبهشت د)سرگذشت اقوام گذشته
4- به پرسش های اساسی ومهم انسان ازجمله(ازکجاآمده ام آمدنم بهرچه بود؟....)چه کسی می تواندپاسخ درست بدهد؟ الف)دانشمندان ب)حکیمان ج)شاعران د) قرآن
5- خداوندحدواندازه ی معینی رابرای خواندن قرآن مشخص نکرده است. ص غ
6- پیام های اصلی پیامبران باهم یکسان است. ص غ
7- مهم ترین مسئله درموردقرآن؛خواندن و................. درمعانی آن است.
8- به پرسش های اساسی ومهم بشر .................. پاسخ درست می دهد.
9- تلاوت قرآن باصدای نیکو ورعایت تجویدباعث ................بیشترآن می شود.
10- باتوجه به سخن حضرت علی(رض)جاهای خالی راکامل کنید.

قران پنددهنده ای است که ......... هدایت کننده ای است که ......... وسخنگوئی است که هرگز ...........

درس دوازدهم

1- باتوجه به سفارش حضرت علی به فرزندگرامیشان کلید؛گنجینه های آسمان وزمین کدام است؟
الف)نماز ب)عمل نیک ج)نیت خالص د) دعا
2- باتوجه به نامه حضرت علی به امام حسن چه چیزی باعث نازل شدن نعمت ورحمت خدا می شود؟
الف)گذشت ب)امیدواری ج)دعا د)نماز
3- کدام آیه شریفه ازما می خواهدخواسته ونیازهایمان راازخدابخواهیم؟
الف) «وَمن یَتوَکَّل علی اللهِ فَهِوَحَسبِه» ب) وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ»

ج) «وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم» د) «مَن جاءَ بالَحَسَنةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها»

4- مفهوم اصلی آیه شریفه«وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم»درارتباط با چیست؟

الف)اعتمادوتوکل برخداوند ب)درخواست نیازها ازخدا ج)درخواست آمرزش د) درخواست هدایت ازخداوند

5- کدام مورد جزءفرصت های خوب وغنیمتی برای دعاکردن نیست؟
الف)قبل ازنمازظهر ب)هنگام بارش باران ج)هنگام أذان د) زمان قرائت قرآن
6- کدام موردازدلایل قبول نشدن دعا درگاهی اوقات نیست؟
الف)نیت نکردن ب)أجروپاداش بیشتر ج)احتمال تباه شدن دین د) پاداش درروزقیامت
7- باتوجه به سخن امام صادق مهمترین اثرونتیجه دعاچیست؟
الف)بخشش همه گناهان ب)آرامش روحی ج)دریافت نعمت های بیشتر د) رسیدن به مرتبه وجایگاه بلند
8- کدام موردجزءمهمترین نتایج واثرات دعا نیست؟
الف)بخشش همه گناهان ب)آرامش روحی ج)دریافت نعمت های بیشتر د) رسیدن به مرتبه وجایگاه بلند
9- چراگاهی اوقات دعای ما قبول نمی شود؟
الف) رسیدن به مرتبه وجایگاه بلند ب) احتمال تباه شدن دین ج) أجروپاداش بیشتر د)همه موارد
10- دعای چه کسی زودتر قبول می شود؟کسی که درابتداء.....
الف)صدقه می دهد ب)برای دیگران دعامی کند ج)هنگام أذان دعامی کند د) پنهانی دعا می کند
11- حضرت باقر(ع)درهنگام دعاودرخواست حاجت هایشان ابتداءچه کاری انجام می دادنند؟

الف)خودشان رامعطرمی کردند ب)صدقه می دادند ج)به مسجدمی رفتند د) منتظرأذان ظهرمی مانند

12- طبق سخنان بزرگان دین ؛بهتراست دعاهایمان راچگونه آغازکنیم؟

الف)بارفتن به مسجد ب)همزمان باأذان گفتن ج)بامعطرساختن خود د) باصلوات برپیامبر
13- دعاکردن مخصوص زمان خطر وگرفتاری هاست. ص غ
14- دعاکردن هنگام باریدن باران ؛جزءفرصت های غنیمتی دعا است. ص غ
15- کلید؛گنجینه های آسمان وزمین دعا است. ص غ
16- کلید؛گنجینه های آسمان وزمین ............... است.
17- رعایت آداب دعا باعث می شودکه دعای انسان ............. شود.
18- نزدیک ترین دعابه اجابت دعاکسی است که دردعاهایش ............... کند.

19- هرگاه درخواستی ازخداوندسبحان داشتیم دعایمان را با ...............آغازمی کنیم.

درس سیزدهم

1- کدام آیه شریفه درارتباط با قانون عمل وعکس العمل است؟
الف)«إن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِکُم وَاِن اَسأتُم فَلَها» ب) « لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها» »
ج) «عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم» د)«رَبّنا آتِنا فِی الدُّنیا حَسنَة وَفی الاخِرَةِ حَسنَةً
2- کدام آیه شریفه به قانون عمل وعکس العمل اشاره ندارد؟
الف)«إن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِکُم وَاِن اَسأتُم فَلَها» ب) « مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها»
ج) «عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم» د) « وَما اَنفقتُم مِن شیءٍفَهُوَیُخلِفُهُ»
3- درچه صورتی نباید ازپدرومادراطاعت کرد؟
الف)برآورده نکردن نیازهایمان ب)نیکوکارنباشند ج)صله رحم راانجام ندهند د)دستوری برخلاف رضایت خدابدهند
4- کدام مورد درباره صله رحم درست نیست؟
الف) پیروی واطاعت ازهمه ی دستورات خویشاوندان ب)محکم کردن روابط
ج)محبت کردن به خویشاوندان د)دید وبازدیدازخویشاوندان
5- باتوجه به سخنان حضرت علی (رض)نتیجه نیکی کردن به والدین چیست؟
الف)زیادشدن ثروت ب)عمرطولانی ج)نیکی کردن فرزندان درآینده د)برطرف شدن مشکلات
6- آیه شریفه « وَما اَنفقتُم مِن شیءٍفَهُوَیُخلِفُهُ»درارتباط باکدام مورد است؟
الف)نیکی به والدین ب)صدقه دادن ج)صله رحم د)درخواست رزق وروزی ازخداوند
7- باتوجه به آیه شریفه « مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها»پاداش هرنیکی نزد خداوندچقدراست؟
الف)دوبرابر ب)به همان اندازه ی نیکی ج)هفتادبرابر د)ده برابر
8- کدام مورد باعث جلب محبت نزدیکان می شود؟

الف)نیکی به پدر ومادر ب)صدقه دادن ج)صله رحم د)انجام کار نیک

9- پاداش و نتیجه کدام کارهاهم دراین دنیا وهم درآخرت به انسان می رسد؟

الف)صدقه،صله رحم،توکل برخدا ب)صله رحم،نیکی به پدرومادر،دادن صدقه

ج)نیکی به والدین،توکل برخدا،صدقه دادن د)صله رحم ،ناامید نشدن،دادن صدقه

10- تجربه ی دانشمندان ثابت کرده است که رویدادهای جهان بصورت اتفاقی رخ می دهد. ص غ

11- پدرومادری که صالح ونیکوکارنیستند؛لازم نیست باآنان باادب واحترام رفتارکرد. ص غ

12- درهمه حالتهابایدازپدرومادراطاعت کرد ؛حتی اگردستورشان برخلاف امرخداباشد. ص غ

13- انجام هرکارنیک ویابدقبل ازآن که آثارش به دیگران برسد به ................. برمی گردد.

14- کسی که به پدر ومادرش نیکی می کند ............... نیز به اونیکی می کنند.
15- هرکار خیر راکه انجام می دهیم درواقع به ...................کرده ایم.
درس چهاردهم:
1- روحیه ای که شخص دوست دارد آنچه دیگران دارندازدستشان برود چه نام دارد؟
الف)غبطه ب)طمع ج)حسادت د)یأس
2- روحیه ای که باعث می شود که از خدابخواهیم مارابه رشد وموفقیت دیگران برساندچه نام دارد؟
الف) حسادت ب)طمع ج) یأس د) غبطه
3- روحیه ای که باعث می شودانسان ازمسیررشدوادامه راه بازبماند چه نام دارد؟
الف)غبطه ب)طمع ج)حسادت د)یأس
4- یاس وناامیدی چه زمانی به سراغ انسان می آید؟
الف)مشاهده موفقیت دیگران ب)شکست درکارها ج) ازدست دادن نعمتها د) گزینه ب وج
5- باتوجه به سخن امام صادق کدام صفت زشت ایمان انسان رامی خورد؟
الف)دروغ ب)طمع ج)حسادت د)ناامیدی
6- چگونه می توان شکست ها رابه پیروزی تبدیل کرد؟
الف) باغبطه خوردن ب) پایداری واستقامت درکارها ج) نیکی به دیگران د)شکست هاتبدیل به پیروزی نمی شوند
7- باتوجه به سخن امام صادق (حسد)چه چیزی رامی خورد؟
الف) اعمال نیک انسان ب) ایمان انسان ج) توکل انسان د) امیدواری انسان
8-کدام صفت بیشتر زمینه سازگناهان بزرگ دیگری می شود؟
الف)غبطه ب)آرزوهای بلند ج) ناامیدی د) حسادت
9- کدام موردمنطقی ترین روش دربرابر شکست ها نیست؟
الف)پذیرش شکست ب) ترس ازشکست ج) گرفتن تجربه ازشکست د) گزینه الف وج
10- چرابرادران حضرت یوسف (ع)ایشان رادرچاه انداختند؟
الف)غبطه خوردن ب)نیرومندی ج)حسادت د)بی دین بودند
11- کدام مورد جزءراههای مقابله با ناامیدی نیست؟
الف) یادخدا ب) توکل برخدا ج)استقامت وپایداری د) نیکی واحترام به دیگران
12- کدام مورد جزءراههای درمان ومقابله باحسادت نیست؟
الف) سپاس نعمت های خداوند ب) غبطه خوردن ج) استقامت وپایداری درکارها د) نیکی واحترام به دیگران
13- اولین گام وراه حل برای درمان حسادت کدام است؟
الف) نیکی کردن به دیگران ب) سپاس نعمت های خداوند
ج) دعابرای رسیدن به موفقیت دیگران د) احترام گذاشتن به دیگران
14- انجام کدام مورد ایمان راهمواره ضعیف وضعیف تر می سازد؟
الف)غبطه خوردن بردیگران ب) توکل نکردن ج) انجام گناهان مکرر د) یأس وناامیدی
15- کدام آیه شریفه راه درمان وغلبه برناامیدی رابه مانشان می دهد؟

الف) «مَن جاءَ بالَحَسَنةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها» ب) وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ»

ج) «وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم» د) «وَمن یَتوَکَّل علی اللهِ فَهِوَحَسبِه»

16- صفت غبطه خوردن همچون حسادت صفتی ناپسند است. ص غ
17- غبطه روحیه ای ارزشمنداست ولاحسادت قابل مقایسه نیست. ص غ
18- منطقی ترین راه دربرابر شکست اینست که ان رابپذیریم. ص غ
19- حسود رشدوموفقیت دیگران را....................... می داند.
20- همانطور که آتش هیزم را می سوزاند حسد ............. رامی خورد.
21- خداوند فرموده است که از............... به انسان نزدیکتر است.
22- سربازنفوذی دشمن که انسان راازمسیر رشد وپیشرفت بازمی دارد................... است.
23- یکی ازراههای درمان حسادت .................... به دیگران است.
درس پانزدهم
1- کسی که معیار دوست شدنش تنها به ظاهرافراداست بایدخودش رابرای چه چیزی آماده کند؟
الف)ناامیدی از زندگی ب)حسرت های طولانی ج)غبطه خوردن د) حسادت
2- مهمترین ومحکم ترین ریسمان ایمان چیست؟
الف)دوست داشتن بخاطرخدا ب)نمازخواندن ج)روزه گرفتن د)جهادرفتن
3- تیری ازتیرهای زهرآگین شیطان است که بذرشهوت رادردل انسان می کارد.
الف)نگاه حرام ب)محبت پیش ازحد ج)دوست داشتن دیگران د)داشتن دوستان بد
4- کدام آیه شریفه درارتباط بادرامان نگه داشتن مومنان دربرابروسوسه های شیطانی است؟
الف) وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ» ب) «وَمن یَتوَکَّل علی اللهِ فَهِوَحَسبِه»
ج)«وَاِمَّایَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطانِ نَزغٌ فَاستَعِذبِاللّه» د)«لاتَهنُواوَلا تَحزَنوا وَأنتُم الاَعلَونَ»
5- مهمترین عاملی که باعث می شود مانتوانیم عیب وضعف های دیگران راببینم کدام است؟
الف)محبت ب)ظاهر خوب افراد ج)سادگی ما د)اعتماد ما
6- یکی ازمهمترین نیازهای انسان نیاز به .......است؟
الف)پرسشگری ب)استقلال طلبی ج)محبت د)رشد فکری
7- باتوجه به حدیث((حُبُّکَ لِلشیءیُعمِی وَیُصِمُّ))نتیجه محبت بیش ازحد چیست؟
الف)کرولال شدن ب)کورشدن ج)کرشدن د)ندیدن ونشنیدن عیبها
8- کدام مورد جزءنتیجه وثمرات دوستی براساس ومعیار ظاهر افراداست؟
الف)ندیدن نقاط ضعف ب)ناپایداری ج)شکست عاطفی د)همه ی موارد
9- اولین معیار برای دوست شدن کدام است؟
الف)نزدیکی به خدا ب)علاقه مندی به دوست شدن ج)تشویق به آخرت د)گزینه الف وج
10- کدام مورد جزءنتیجه وثمرات دوستی براساس ومعیار ظاهر افراد نیست؟
الف)دیدن نقاط ضعف ب)افسردگی ج)ناپایداری د) شکست عاطفی
11- باتوجه به سخن پیامبر محکم ترین ریسمان ایمان نماز است. ص غ
12- ملاک دوست شدن برای برخی ،چهره ی زیبا،صدای خوش،لباس شیک است. ص غ
13- وقتی به کسی محبت می کنیم نمی توانیم به خوبی نقاط ضعف اوراببینیم. ص غ
14- علاقه مندی پیش ازحدنتیجه احساسات وشرایط دوران ......... است.
15- دوست داشتن هرچیزانسان رانسبت به عیب های آن ............. می کند.
16- مهم ترین ومحکم ترین ریسمان ایمان دوست داشتن .................است.
17- آنچه ایمان رامحکم می کند دوست داشتن ............ وبیزاری از............ است.
18- باکسی هم نشین می شویم که دیدنش مارابه ............. اندازد ورفتارش ماربه .............تشویق کند.
19- بی تردید چشم،گوش ،وچشم ما دروازه های اصلی ........ است.
درس شانزدهم
1- چرامشرکان مسلمانان رادرشعب ابی طالب محاصره اقتصادی کردند؟

الف)خلاص شدن ازشرمسلمانان ب)دست برداشتن مسلمانان ازاسلام

ج)فقیر کردن مسلمانان د)گرفتن مالیات

2- کدام موردجزءبرنامه های جنگ نرم علیه مامسلمانان وفرهنگ اسلامی است؟
الف)شایعه پراکنی ب)تفرقه اندازی ج)تولیدفیلم های ضداسلامی د)همه ی موارد
3- قدرت های بزرگ برای به زانودرآوردن ملت هاازچه راهکارجدیدی استفاده می کنند؟
الف)شبیخون فرهنگی ب)جنگ نظامی ج)تروروآدم کشی د)بمب گذاری
4- هدف اصلی دشمنان خداازجنگ نظامی وتحریم اقتصادی چیست؟
الف)حکومت کردن ب) ایجادجنگ داخلی ج) تفرقه میان مردم د) نابود کردن باورهای دینی
5- کدام مورد جزءبرنامه های جنگ نرم علیه ملتهای مسلمان نیست؟
الف)حمله نظامی ب)پخش موادمخدّر ج)شایعه پراکنی د)تفرقه افکنی
6- مشرکان مکه پس ازناامیدی ازپیشنهادات فریبنده به پیامبرابتداءدست به چه کاری زدند؟

الف)زندانی کردن پیامبر ب)شکنجه مسلمانان ج)محاصره ی اقتصادی د)رهاکردن پیامبر به حال خودش

7- کدام مورد جزءاصلی ترین نقشه های دشمنان خدا درزمان حاضر نیست؟

الف)آلوده کردن جوانان ب)جنگ نظامی ج)گسترش بی حجابی د)عادی سازی آزادانه ی روابط دختر وپسر
8- کدام مورد ازدلایل استفاده نکردن قدرت های بزرگ ازجنگ نظامی نمی باشد؟
الف)قدرت های بزرگ ورشکسته شده اند ب)جنگ نظامی هزینه بالائی دارد
ج)موجب تنفرملت هامی شود د)کارشان درجاهای دیگر مشکل می شود
9- چرا قدرت های بزرگ برای نقشه هایشان ازجنگ نظامی استفاده نمی کنند؟

الف) موجب تنفرملت هامی شود ب) کارشان درجاهای دیگر مشکل می شود

ج) جنگ نظامی هزینه بالائی دارد د)همه ی موارد

10- باتوجه به آیه شریفه «لاتَهنُواوَلا تَحزَنوا وَأنتُم الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُومِنینَ»چرامانباید سست وغمگین شویم؟زیراما..
الف)قدرتمند هستیم ب)مومن هستیم ج)برترهستیم د)مسلمان هستیم
11- باتوجه به آیه شریفه ی«ولایَزالونَ یُقاتِلونَکُم حَتّی یَرُدّوکُم عَن دینِکُم»چرادشمنان اسلام بامسلمانان می جنگند؟

الف)زیرامسلمانان برترهستند ب)منصرف ساختن مسلمانان ازجنگ باآنان

ج)تفرقه انداختن دربین مسلمانان د)دورکردن مسلمانان ازدین

12- مردم ایران قبل ازانقلاب باورکرده بودند که نمی توانند هیچ کاری انجام دهند. ص غ
13- شایعه پراکنی ،تفرقه میان مردم،پخش فیلم های ضداسلامی بخشی ازجنگ ........ برعلیه مااست.
14- مشرکان فمسلمانان رادر شعب ابی طالب ...............کردند.

15- یکی ازثمرات انقلاب زنده شدن روحیه .......... درمیان ملت ایران است.

دریافت فایل پی دی اف

 


موضوعات مرتبط: سال سوم راهنمایی
برچسب‌ها: نمونه سوالات تستی درس به درس پیام آسمانی سوم راهن
[Blog_Page]

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]

جدیدترین مطالب
 • عکس نوشته های طنز و خنده دار (22)
 • نتایج بیشتر ...
 • علل جفت سر راهی چیست؟
 • نتایج بیشتر ...
 • ضرب المثل خدا شری بدهد كه خیر ما در آن باشد
 • نتایج بیشتر ...
 • چگونه با خیانت همسرم کنار بیایم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • صرفه‌جویی در مصرف اینترنت توسط تلگرام
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه هات داگ مک و پنیر
 • نتایج بیشتر ...
 • داستان زیبای «اثر»
 • نتایج بیشتر ...
 • تنبیه مثبت چیست و چه تاثیری دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • شیرینی خرمایی، شیرینی نوروزی
 • نتایج بیشتر ...
 • خراب شدن پوست بر اثر این عادت های ورزشی نادرست
 • نتایج بیشتر ...
 • تاثیر رنگ ها در دكوراسيون
 • نتایج بیشتر ...
 • بیوگرافی سینا شعبانخانی + عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • بیماری هموکروماتوز (بیماری ژنتیکی ناشی از افزایش جذب آهن )
 • نتایج بیشتر ...
 • ایده هایی برای تزیین سالاد فصل
 • نتایج بیشتر ...
 • ازدواج بدون رابطه جنسی عادی است؟
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا اموات در عالم برزخ از احوال خانواده خود اطلاع دارند؟
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 05 اسفند
 • نتایج بیشتر ...
 • تصاویر روز مهندس
 • نتایج بیشتر ...
 • چگونه از فرودگاه آتاتورک استانبول به هتل خود برسید؟
 • نتایج بیشتر ...
 • کاسرول کوفته مرغ با سس میگو
 • نتایج بیشتر ...
 • کارت تبریک روز سپندارمذگان
 • نتایج بیشتر ...
 • علایمی که می گویند باید بیشتر ورزش کنید
 • نتایج بیشتر ...
 • شکوفایی خلاقیت، با این کارها
 • نتایج بیشتر ...
 • سریال‌های نوروزی سال ۹۷+تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • سردرد در کودکان + علل
 • نتایج بیشتر ...
 • علت دردهای قاعدگی بعد از روز سوم
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا ژیمناستیک سبب کوتاهی قد در بزرگسالی می‌شود؟
 • نتایج بیشتر ...
 • جملات زیبا و خواندنی (46)
 • نتایج بیشتر ...
 • تزریق چربی به صورت برای چه افرادی مناسب است
 • نتایج بیشتر ...
 • تمیز کردن لکه های دیوار گچی
 • نتایج بیشتر ...
 • با تولد ابزاري كه سطح‌ها را هوشمند مي‌كند
 • نتایج بیشتر ...
 • اس ام اس تبریک سپندارمذگان (5)
 • نتایج بیشتر ...
 • احساس درد پیش از اجابت مزاج چیست؟
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا رابطه مقعدی ضرر دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • فال روزانه - شنبه 05 اسفند 1396
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های جالب و دیدنی روز پنجشنبه 03 اسفند
 • نتایج بیشتر ...
 • زیبایی و استایل پاریسی با بورژوا به تهران آمد
 • نتایج بیشتر ...
 • چند نکته برای تقویت قدرت اراده
 • نتایج بیشتر ...
 • چه مشکلاتی در بارداری مانع سفر است؟
 • نتایج بیشتر ...
 • هشت سالگی؛ بهترین سن برای شروع ورزش کودک
 • نتایج بیشتر ...
 • نکاتی برای نگهداری از کاج مطبق
 • نتایج بیشتر ...
 • نکاتی ساده و سریع برای خانه تکانی
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس نوشته های طنز و خنده دار (22)
 • نتایج بیشتر ...
 • علل جفت سر راهی چیست؟
 • نتایج بیشتر ...
 • ضرب المثل خدا شری بدهد كه خیر ما در آن باشد
 • نتایج بیشتر ...
 • چگونه با خیانت همسرم کنار بیایم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • صرفه‌جویی در مصرف اینترنت توسط تلگرام
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه هات داگ مک و پنیر
 • نتایج بیشتر ...
 • داستان زیبای «اثر»
 • نتایج بیشتر ...
 • تنبیه مثبت چیست و چه تاثیری دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • شیرینی خرمایی، شیرینی نوروزی
 • نتایج بیشتر ...
 • خراب شدن پوست بر اثر این عادت های ورزشی نادرست
 • نتایج بیشتر ...
 • تاثیر رنگ ها در دكوراسيون
 • نتایج بیشتر ...
 • بیوگرافی سینا شعبانخانی + عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • بیماری هموکروماتوز (بیماری ژنتیکی ناشی از افزایش جذب آهن )
 • نتایج بیشتر ...
 • ایده هایی برای تزیین سالاد فصل
 • نتایج بیشتر ...
 • ازدواج بدون رابطه جنسی عادی است؟
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا اموات در عالم برزخ از احوال خانواده خود اطلاع دارند؟
 • نتایج بیشتر ...
 • تصاویر روز مهندس
 • نتایج بیشتر ...
 • تولید اولین ساعت مکانیکی هوشمند جهان
 • نتایج بیشتر ...
 • چگونه از فرودگاه آتاتورک استانبول به هتل خود برسید؟
 • نتایج بیشتر ...
 • کاسرول کوفته مرغ با سس میگو
 • نتایج بیشتر ...
 • کارت تبریک روز سپندارمذگان
 • نتایج بیشتر ...
 • لباس های مهمانی برای خانم های درشت اندام
 • نتایج بیشتر ...
 • پرورش جنین گوسفند از سلول های انسانی
 • نتایج بیشتر ...
 • متن آهنگ قرص قمر بهنام بانی
 • نتایج بیشتر ...
 • غسل‌های مخصوص بانوان
 • نتایج بیشتر ...
 • علایمی که می گویند باید بیشتر ورزش کنید
 • نتایج بیشتر ...
 • شکوفایی خلاقیت، با این کارها
 • نتایج بیشتر ...
 • سریال‌های نوروزی سال ۹۷+تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • سردرد در کودکان + علل
 • نتایج بیشتر ...
 • علت دردهای قاعدگی بعد از روز سوم
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا ژیمناستیک سبب کوتاهی قد در بزرگسالی می‌شود؟
 • نتایج بیشتر ...
 • جملات زیبا و خواندنی (46)
 • نتایج بیشتر ...
 • تزریق چربی به صورت برای چه افرادی مناسب است
 • نتایج بیشتر ...
 • تمیز کردن لکه های دیوار گچی
 • نتایج بیشتر ...
 • با تولد ابزاري كه سطح‌ها را هوشمند مي‌كند
 • نتایج بیشتر ...
 • اس ام اس تبریک سپندارمذگان (5)
 • نتایج بیشتر ...
 • احساس درد پیش از اجابت مزاج چیست؟
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا رابطه مقعدی ضرر دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • برای ارسال پیام های سه بعدی آماده باشید / فیسبوک اشتراک گذاری اشیاء را هم ممکن می کند
 • نتایج بیشتر ...
 • زیبایی و استایل پاریسی با بورژوا به تهران آمد
 • نتایج بیشتر ...
 • چند نکته برای تقویت قدرت اراده
 • نتایج بیشتر ...
 • چه مشکلاتی در بارداری مانع سفر است؟
 • نتایج بیشتر ...
 • هشت سالگی؛ بهترین سن برای شروع ورزش کودک
 • نتایج بیشتر ...
 • نکاتی برای نگهداری از کاج مطبق
 • نتایج بیشتر ...
 • گزارش «رای الیوم» از رد و بدل پیام های جدید بین ایران و اروپا؛ وزیر خارجه اسپانیا، نبض ایرانی ها را گرفت
 • نتایج بیشتر ...
 • دستيار اقتصادي رييس‌جمهور: دروازه‌باني مي‌كنم
 • نتایج بیشتر ...
 • یونسی:زهراکاظمی جاسوس نبود اما مرتضوی او را جاسوس دانست وبرای کشور هزینه درست کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • نبض بازار مسکن در بهمن
 • نتایج بیشتر ...
 • آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا
 • نتایج بیشتر ...
 • قطعنامه آتش‌بس سوریه در شورای امنیت تصویب شد
 • نتایج بیشتر ...
 • تصویربرداری سریال «افسانه هزارپایان» در مراحل پایانی
 • نتایج بیشتر ...
 • فیلم «سراسر شب» آماده نمایش شد
 • نتایج بیشتر ...
 • برانکو: خودمان را برای جشن قهرمانی آماده کردیم/ سه امتیاز برای ما مهم بود
 • نتایج بیشتر ...
 • مدافع تیم فوتبال استقلال ادامه فصل را از دست داد
 • نتایج بیشتر ...
 • گرشاسبی: به دنبال جلسه با اینفانتینو هستیم/ فکر تساوی در دربی نیستیم
 • نتایج بیشتر ...
 • لیورپول به رده دوم جدول صعود کرد/ منچستر یونایتد خطر را احساس کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • هرتابرلین ترمز تیم بایرن مونیخ را کشید
 • نتایج بیشتر ...
 • وزیر بهداشت: با عرضه‌ کنندگان داروهای غیرمجاز برخورد جدی خواهیم کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • باهنر: مقامات قضایی گفته‌اند احمدی نژاد به اندازه کافی جرم مرتکب، ولی شرایط برخورد باید فراهم شود
 • نتایج بیشتر ...
 • سناتور آمریکایی: توان موشکی حزب‌الله به کابوس تل آویو مبدل شده است
 • نتایج بیشتر ...
 • بحرین: همه می‌دانند ایران حامی تروریسم است!
 • نتایج بیشتر ...
 • شهردار تهران: حریق در ساختمان وزارت نیرو می‌توانست به فاجعه ملی تبدیل شود
 • نتایج بیشتر ...
 • شفر: تصمیم داور برای حسینی سخت بود/ پس فردا به پرسپولیس فکر می‌کنم!
 • نتایج بیشتر ...
 • سید حسین حسینی دربی را از دست داد!
 • نتایج بیشتر ...
 • احمد مازنی: اگر دراویش بخواهند قانونی تجمع کنند چه اقدامی باید انجام دهند؟
 • نتایج بیشتر ...
 • غلامعلی رجایی: دوره مدارا با احمدی‌نژاد تمام شده است/ صورت خوشی ندارد که با احمدی‌نژاد برخورد نمی‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • آمریکا: برجام روی روایتی نادرست بنا شده و اگر اصلاح نشود، از آن خارج می‌شویم
 • نتایج بیشتر ...
 • استقلال با پیروزی پرگل به استقبال دربی رفت/ سه امتیاز و یک قربانی
 • نتایج بیشتر ...
 • مولاوردی: مستندی که صداوسیما در مورد کاووس سیدامامی پخش کرد صد در صد با فرمان هشت ماده‌ای امام مغایرت دارد
 • نتایج بیشتر ...
 • نوبخت: هر ماه ٣٨٠٠ میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • «شوخی کردم» مهران مدیری در تلویزیون
 • نتایج بیشتر ...
 • اردوغان: کشتار غیرنظامیان در خون ما نیست
 • نتایج بیشتر ...
 • سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام زندگینامه آیت الله هاشمی را حذف کرد
 • نتایج بیشتر ...
 • 105دختر بچه ربوده شدند/نیجریه فاجعه ملی اعلام کرد(+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • کنایه توئیتری زیباکلام به تلاش احمد‌نژاد برای مهندسی انتخابات ۸۸ /خبری از جوج سورس نیست
 • نتایج بیشتر ...
 • آب در سراسر کره ماه وجود دارد
 • نتایج بیشتر ...
 • شوخی نوازی سامان احتشامی در برنامه دورهمی
 • نتایج بیشتر ...
 • دنیای خوک های آبی (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • پوشش بومی زنان بولیوی (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • تجلیل از فیلم «درساژ» در جشنواره فیلم برلین
 • نتایج بیشتر ...
 • مشایی: نه نگرانیم و نه می‌ترسیم/ اگر چوبه‌دار هم بزنند راحت از‌ آن بالا می‌روم
 • نتایج بیشتر ...
 • بقایی : ظرف چند روز آینده لایحه دفاعیات آخر را به دادگاه می‌دهیم/ درباره سکه‌ها و کارت‌های هدیه توضیح دادم
 • نتایج بیشتر ...
 • مقصر اشتباهات مربی پرسپولیس است/ خیال بیرانوند نباید راحت باشد
 • نتایج بیشتر ...
 • بعد از «سرو زیر آب» ۵۳ فیلمنامه خواندم/ اکران بعد از جام جهانی
 • نتایج بیشتر ...
 • وزیر کشور:در برابر واگذاری مسئولیت به شهرداری ها و استانداری ها مقاومت می‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • چرا باید از هواپیمایی که عمر مفیدش تمام شده استفاده شود؟
 • نتایج بیشتر ...
 • وزیر ارتباطات :دزدی سایت های اینترنتی از کاربران/ اتمام حجت با «ارزکاوان مجازی»
 • نتایج بیشتر ...
 • وزیر خارجه: برخی کشورهای منطقه استقلال خود را گرو گذاشتند تا امنیت بخرند
 • نتایج بیشتر ...
 • خواننده رپ کشته‌شده روی صحنه می‌آید/ زندگی «توپاک» در تئاتر مستند
 • نتایج بیشتر ...
 • لباس‌ پلیس‌های تهران، خراسان و اصفهان دوربین‌دار می‌شود/ نظارت نامحسوس بر پلیس
 • نتایج بیشتر ...
 • مسجدی که دست‌کمی از باغ‌های بهشتی ندارد (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • بازپرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیونی ۵ ساله شد
 • نتایج بیشتر ...
 • توضیح پزشکی قانونی درباره اعلام اسامی جانباختگان هواپیمای تهران -یاسوج
 • نتایج بیشتر ...
 • مطهری: بهتر بود پیشنهادات احمدی‌نژاد قبل از بازداشت دوستانش مطرح می‌شد
 • نتایج بیشتر ...
 • قمرهای "سیب‌زمینی" شکل مریخ را ببینید+تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • ورود سامانه بارشی جدید به کشور
 • نتایج بیشتر ...
 • می‌خواهم زنده بمانم!
 • نتایج بیشتر ...
 • توصیه فغانی به کمیته داوران درباره داور داربی ۸۶
 • نتایج بیشتر ...
 • دادستان تهران : هیچ فردی حق ندارد به بهانه آزادی، امنیت را مخدوش کند
 • نتایج بیشتر ...
 • نوبخت: هر ماه ٣٨٠٠ میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • توهم احمدی‌نژاد
 • نتایج بیشتر ...
 • آمریکا: برجام روی روایتی نادرست بنا شده و اگر اصلاح نشود، از آن خارج می‌شویم
 • نتایج بیشتر ...
 • مطهری: بهتر بود پیشنهادات احمدی‌نژاد قبل از بازداشت دوستانش مطرح می‌شد
 • نتایج بیشتر ...
 • بازپرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیونی ۵ ساله شد
 • نتایج بیشتر ...
 • ردپای مافیای اقتصادی در افزایش قیمت تخم مرغ
 • نتایج بیشتر ...
 • سناتور آمریکایی: توان موشکی حزب‌الله به کابوس تل آویو مبدل شده است
 • نتایج بیشتر ...
 • بحرین: همه می‌دانند ایران حامی تروریسم است!
 • نتایج بیشتر ...
 • باهنر: مقامات قضایی گفته‌اند احمدی نژاد به اندازه کافی جرم مرتکب، ولی شرایط برخورد باید فراهم شود
 • نتایج بیشتر ...
 • غلامعلی رجایی: دوره مدارا با احمدی‌نژاد تمام شده است/ صورت خوشی ندارد که با احمدی‌نژاد برخورد نمی‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • پمپ بنزین اینترنتی هم آمد!
 • نتایج بیشتر ...
 • توافق امنیتی «الهام علی اف» با عربستان علیه تهران / سعودی ها به آذربایجان: ممکن است به نسخه قفقازی عراق برای ایران تبدیل شوید!
 • نتایج بیشتر ...
 • شهردار تهران: حریق در ساختمان وزارت نیرو می‌توانست به فاجعه ملی تبدیل شود
 • نتایج بیشتر ...
 • آمدي جانم به قربانت ولي حالا چرا
 • نتایج بیشتر ...
 • تجارت قبر در امامزاده‌ها به اسم ساماندهی
 • نتایج بیشتر ...
 • «شوخی کردم» مهران مدیری در تلویزیون
 • نتایج بیشتر ...
 • شوخی نوازی سامان احتشامی در برنامه دورهمی
 • نتایج بیشتر ...
 • خواننده رپ کشته‌شده روی صحنه می‌آید/ زندگی «توپاک» در تئاتر مستند
 • نتایج بیشتر ...
 • علیدوستی در مراسم ختم مادر زهرا رهنورد/ عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • روایت یک نشست جنجالی
 • نتایج بیشتر ...
 • گریم متفاوت پرویز پرستویی در فیلم «لس آنجلس- تهران» (+عکس)
 • نتایج بیشتر ...
 • کارگردانی آخرین سکانس «لازانیا» با رضا عطاران
 • نتایج بیشتر ...
 • پوشش بومی زنان بولیوی (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • دنیای خوک های آبی (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • مسجدی که دست‌کمی از باغ‌های بهشتی ندارد (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • شگفت انگیزترین مجسمه‎های آبی دنیا در دل اقیانوس (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • تازه‎داماد خودشیفته تیتر اول روزنامه‌ها شد (+تصاویر)
 • نتایج بیشتر ...
 • ایستگاه مترویی جالب در اعماق آب + تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • آب در سراسر کره ماه وجود دارد
 • نتایج بیشتر ...
 • قمرهای "سیب‌زمینی" شکل مریخ را ببینید+تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • "خوابیدن"؛ کلید یادگیری جدید
 • نتایج بیشتر ...
 • خودکاری که نوشته‌ها را ذخیره می‌کند
 • نتایج بیشتر ...
 • برانکو: خودمان را برای جشن قهرمانی آماده کردیم/ سه امتیاز برای ما مهم بود
 • نتایج بیشتر ...
 • شفر: تصمیم داور برای حسینی سخت بود/ پس فردا به پرسپولیس فکر می‌کنم!
 • نتایج بیشتر ...