پارسی یاب مطالب مفید و خواندنی از سراسر وب

پارسی یاب : متفاوت ترین سرویس اشتراک مطالب جالب و خواندنی- پارسی یاب مطالب جالب و خواندنی سرگرمی و تفریحی جوک خنده اینستاگرام تلگرام

1- کدام آیه شریفه ازمومنان می خواهداشتباهات همدیگر راببخشند؟

الف)«عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم» ب)«لاتَهِنُوا وَلاتَحزَنواوأنتُم ألاَعلَونَ إن کُنتُم مُومِنینَ»

ج)«وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم» د)«وَلیَعفواوَلیَصفَحوا اَلا تُحِّبونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم»

2- (غفّار) به چه معناست؟

الف)پرده پوش گناهان ب) بسیارمهربان ج) بسیار آمرزنده د)بسیاربخشنده

3- باتوجه به سخن پیامبر(ص)چگونه می توان عزیز وسرافراز شد؟

الف)باتوبه کردن ب) گذشت ازدیگران ج) بادعاکردن د)فروخوردن خشم

4- درچه صورتی انسان خودش را از بخشندگی وعفوخداوندمحروم می سازد؟

الف)تنبیه وانتقام خطاکار ب) دعانکردن برای خطاکار ج) نپذیرفتن عذرخطاکار د)کنترل نکردن خشم

5- باتوجه به آیه«وَلیَعفواوَلیَصفَحوا اَلا تُحِّبونَ اَن یَغفِرَاللّهُ لَکُم»چراگذشت کاری پسندیده است؟

الف)موجب رحمت خدامی شود ب) باعث آمرزش خداوند می شود

ج) باعث خشنودی خدامی شود د)باعث ارزشمندی انسان می شود

6- خداوند بخشایشگرتنهاخطاهای کوچک انسان رامی بخشد. ص غ

7- همواره نبایدازگناهان دیگران گذشت نمود. ص غ

8-کسی که با انتقام وتنبیه خودش راآرام می کندتنها به ................عمل می کند.

9- عفو وگذشت ازخطای دیگران موجب.................. می شود.

10- کسی که باخشم وانتقام ازخطای دیگران نمی گذرداز ................ محروم می شود.

درس دوم:

1- نتیجه مقایسه کردن خودمان بادیگران چیست؟

الف)نادیده گرفتن آروزها ی خود ب) نادیده گرفتن توانائی های خود

ج) فکرکردن درداشته های دیگران د)گزینه ب وج

2- کوره های آتشین زندگی انسان کدام است؟

الف)محرومیت ونداشتن ثروت ب) مشکلات زندگی

ج) نرسیدن به آرزوها د)دست یافتن به آرزوها

3- آیه شریفه« لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها» باکدام ضرب المثل فارسی مطابقت دارد؟

الف)نابرده رنج گنج میسرنمی شود ب) پایت راازگلیمت درازترنکن

ج) هرکه بامش بیش برفش بیشتر د)هرچه نصیب است همان می دهند

4- منظورازآیه شریفه« لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها » چیست؟

الف)خداوند به کسی تکلیف نمی دهد ب) تکالیف همه ی انسان ها یکسان است

ج) خداوندبیش ازتوانائی ها ی انسان به اوتکلیف می دهد د)انتظارخداوندازانسان هایکسان نیست

5- پیامبر(ص)مردم رابه چه چیزی تشبیه کرده اند؟

الف) کوره های آتشین ب)قهرمانان زندگی ج) صنعتگران ماهر د)معادن طلا ونقره

6- خداوند بیش ازتوانائی های هرکس به اوتکلیف می دهد. ص غ

7- انتظارخداوند ازانسان هایکسان نیست. ص غ

8- وظیفه هرفرد نزدخداوندمتناسب با.................... است که دراختیار دارد.

9- انسان وقتی خودش رابادیگران مقایسه می کند درواقع ............... رانادیده می گیرد.

درس ســــــــــوم:

1- کدام مورد جزءتغییروتحولات روحی وشخصیتی پس ازبلوغ نیست؟

الف)پرسشگری ب) رشدهورمون ها ج) استقلال طلبی د)بروزانحرافات فکری واخلاقی

2- زمان بنیانگذاری عقایدواصول دینی انسان چه هنگامی است؟

الف)دوران کودکی ب) دوران جوانی ج) دوران بلوغ د)زمان مشخصی ندارد

3- باتوجه به سخن حضرت علی(رض)درکارها ابتدابایدباچه کسانی مشورت کرد؟

الف)جوانان ب) سالخوردگان ج) دانشمندان وعالمان دین د)حاکمان وبزرگان

4- سن بلوغ برای پسران ازچه زمانی شروع می شود؟

الف)9سالگی ب) 12سالگی ج) 15سالگی د) 18سالگی

5- چراحضرت علی(ع) می فرمایند :(درکارهاابتداءباجوانان مشورت کنید)؟زیرا....

الف)باتجربه هستند ب) ناراحت نشوند

ج) آینده نگرهستند وبهترین راانتخاب می کنند د)باهوش هستند

6- آینده نگری وتلاش برای یافتن دوستان مناسب نتیجه چیست؟

الف)رشدفرهنگی ب)رشدجسمی ج) رشداخلاقی د)رشدفکری

7- انجام تکالیف دینی درابتدابادشواری هایی همراه است. ص غ

8- حضرت علی می فرمایند:برای انجام کارها اول موضوع راباسالخوردگان به مشورت بگذارید. ص غ

9- اگرمسائل وپرسش های دینی راباافرادناآگاه درمیان بگذاریم نتیجه ای جزء ............. نخواهد داشت.

10- آینده نگری وتلاش برای یافتن دوست خوب نتیجه .................. انسان است.

11- بلوغ برای یک مسلمان سرآغازانجام ......... است.

12- وظایف دینی ما درحقیقت نشانه ی لطف ...............به ما انسان هاست.

13- سرآغازانجام تکالیف شرعی ................ است.

14- دوران بلوغ هنگامه ی بنیان گذاری .............انسان است.

درس چـــــهـــــارم:

-1 باتوجه به آیه ی «وأقیمُوا الصَّلاةَ وَآتوا الزَّکاةَ وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ»راه بهره مندی ازرحمت إلهی چیست؟

الف)عمل صالح،نمازخواندن،دادن زکات ب)خواندن نماز،اطاعت ازپیامبر،عمل صالح

ج)اطاعت ازپیامبر،عمل صالح،دادن زکات د) نمازخواندن،دادن زکات، اطاعت ازپیامبر

2- پیمودن مسیرتحقیق ورسیدن به اجتهادبرای همه مردم امکان پذیراست. ص غ

3- قبل ازدوران بلوغ تکالیف ومسئولیت هایی ازطرف خدا برعهده ی انسان قرارمی گیرد. ص غ

4- هیچ کس نمی توانددرتمام رشته های علمی موردنیاز زندگی به تخصص دست یابد. ص غ

5- یکی ازراههای دستیابی به وظایف ومسائل دینی تحصیل ............... است.

6- به کسانی که درعلوم دینی تخصص دارند ................ می گویند.

درس هـــفــتــم:

1- کدامیک جزء نام های روز قیامت نیست؟

الف)برزخ ب) یوم الحساب ج)روز معلوم د)یوم الفصل

2- کدام آیه شریفه به حسابرسی دقیق در روز قیامت اشاره دارد؟

الف)« مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها» ب) «لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساًإلاوُسعَها»

ج)« فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ شَرَّایَرَه» د)«لاتَهِنُوا وَلاتَحزَنواوأنتُم ألاَعلَونَ إن کُنتُم مُومِنینَ»

3- منظوراز((یُوم الفَصل )) چیست؟

الف)روزجزاء ب)روزجدایی ج)روزبزرگ د) روزحسابرسی

4- مهم ترین واصلی ترین عامل هدایت انسان چیست؟
الف)عمل نیک ب) ایمان ج)باقیات الصالحات د)گزینه الف وب
5-کدام مورد جزء(باقیات الصالحات:نیکی های ماندگار)نیست؟
الف)کاشتن درخت ب)نمازشب خواندن ج)ساخت مسجد د)نوشتن کتب دینی
6- کدام مورد جزء(باقیات الصالحات:نیکی های ماندگار) می باشد؟
الف)نیت ب)ساخت مدرسه ج) روزه گرفتن د) دعاکردن
7- منظوراز((باقیاتُ الصالحات)) چیست؟
الف)نیت پاک ب)قلب نیک و نورانی ج) نیکی ماندگار د)ایمان همیشگی
8-آیه شریفه « فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّةٍ خَیرًایَرَه » به کدام ویژگی روز قیامت اشاره دارد؟
الف) جدایی نیکوکاران ب)حسابرسی دقیق ج)جمع شدن همه مردم د)روز آشکارشدن حق
9- مهمترین و اولین عامل رستگاری انسان عمل نیک است. ص غ
10- یوم الحساب یعنی............... ویوم الفصل یعنی ............. .
11- ایمان وقتی می تواند انسان راخوشبخت کندکه با .............. همراه شود.
12- نورایما ن اگرازقلب انسان فراتر رود در ...............ظاهر می شود
. 13- درقیامت پاداش یامجازات هرکسی متناسب با .............. خواهد بود.
14- به کارهای نیکی که پس مرگ نیز باقی می ماند ................. می گویند.
15- پرونده ی اعمال نیک انسان بجزنیکی های ماندگار پس از .......... بسته می شود.
16- هیچ کارنیکی بدون ............... سودمند نخواهد بود.
17- درحقیقت عمل صالح نشانه ی ............... است.
درس هـــشــتــم:
1- کدام بیت شعر به موضوع(خاتم النبیین )بودن پیامبر(ص)اشاره دارد؟
الف)آدم و نوح و خليل و عيسي و موسي// آمده مجموع در ظلال محمد
ب)نگارمن که به مکتب نرفت وخط ننوشت// به غمزه مسئله آموزوصدمدرس شد
ج) نام احمدنام جمله انبیاست//چون که صدآمدنودهم پیش ماست
د)حسن یوسف،دم عیسی یدبیضاداری//آنچه خوبان همه دارند توتنهاداری
2- کدام آیه شریفه زیر مسلمانان را به خواندن قرآن تشویق می کند؟

الف)»فإذاقرأتَ القرآنَ فَأستَعِذبالله» ب)«وإذاقرُئ القرآن فأستَمعوالَه »

ج)فأتوا بِسورَةٍ مِن مِثلِه إن کُنتُم مُومنینَ د)«فأقرَئواماتَیَسَّرَمِنَ القرآنِ»

3- کدام مورد جزء پیام های اصلی قرآن نیست؟
الف)خواندن نمازهای مستحب ب)پرستش کردن غیرخدا ج)توصیف جهنم وبهشت د)سرگذشت اقوام گذشته
4- به پرسش های اساسی ومهم انسان ازجمله(ازکجاآمده ام آمدنم بهرچه بود؟....)چه کسی می تواندپاسخ درست بدهد؟ الف)دانشمندان ب)حکیمان ج)شاعران د) قرآن
5- خداوندحدواندازه ی معینی رابرای خواندن قرآن مشخص نکرده است. ص غ
6- پیام های اصلی پیامبران باهم یکسان است. ص غ
7- مهم ترین مسئله درموردقرآن؛خواندن و................. درمعانی آن است.
8- به پرسش های اساسی ومهم بشر .................. پاسخ درست می دهد.
9- تلاوت قرآن باصدای نیکو ورعایت تجویدباعث ................بیشترآن می شود.
10- باتوجه به سخن حضرت علی(رض)جاهای خالی راکامل کنید.

قران پنددهنده ای است که ......... هدایت کننده ای است که ......... وسخنگوئی است که هرگز ...........

درس دوازدهم

1- باتوجه به سفارش حضرت علی به فرزندگرامیشان کلید؛گنجینه های آسمان وزمین کدام است؟
الف)نماز ب)عمل نیک ج)نیت خالص د) دعا
2- باتوجه به نامه حضرت علی به امام حسن چه چیزی باعث نازل شدن نعمت ورحمت خدا می شود؟
الف)گذشت ب)امیدواری ج)دعا د)نماز
3- کدام آیه شریفه ازما می خواهدخواسته ونیازهایمان راازخدابخواهیم؟
الف) «وَمن یَتوَکَّل علی اللهِ فَهِوَحَسبِه» ب) وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ»

ج) «وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم» د) «مَن جاءَ بالَحَسَنةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها»

4- مفهوم اصلی آیه شریفه«وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم»درارتباط با چیست؟

الف)اعتمادوتوکل برخداوند ب)درخواست نیازها ازخدا ج)درخواست آمرزش د) درخواست هدایت ازخداوند

5- کدام مورد جزءفرصت های خوب وغنیمتی برای دعاکردن نیست؟
الف)قبل ازنمازظهر ب)هنگام بارش باران ج)هنگام أذان د) زمان قرائت قرآن
6- کدام موردازدلایل قبول نشدن دعا درگاهی اوقات نیست؟
الف)نیت نکردن ب)أجروپاداش بیشتر ج)احتمال تباه شدن دین د) پاداش درروزقیامت
7- باتوجه به سخن امام صادق مهمترین اثرونتیجه دعاچیست؟
الف)بخشش همه گناهان ب)آرامش روحی ج)دریافت نعمت های بیشتر د) رسیدن به مرتبه وجایگاه بلند
8- کدام موردجزءمهمترین نتایج واثرات دعا نیست؟
الف)بخشش همه گناهان ب)آرامش روحی ج)دریافت نعمت های بیشتر د) رسیدن به مرتبه وجایگاه بلند
9- چراگاهی اوقات دعای ما قبول نمی شود؟
الف) رسیدن به مرتبه وجایگاه بلند ب) احتمال تباه شدن دین ج) أجروپاداش بیشتر د)همه موارد
10- دعای چه کسی زودتر قبول می شود؟کسی که درابتداء.....
الف)صدقه می دهد ب)برای دیگران دعامی کند ج)هنگام أذان دعامی کند د) پنهانی دعا می کند
11- حضرت باقر(ع)درهنگام دعاودرخواست حاجت هایشان ابتداءچه کاری انجام می دادنند؟

الف)خودشان رامعطرمی کردند ب)صدقه می دادند ج)به مسجدمی رفتند د) منتظرأذان ظهرمی مانند

12- طبق سخنان بزرگان دین ؛بهتراست دعاهایمان راچگونه آغازکنیم؟

الف)بارفتن به مسجد ب)همزمان باأذان گفتن ج)بامعطرساختن خود د) باصلوات برپیامبر
13- دعاکردن مخصوص زمان خطر وگرفتاری هاست. ص غ
14- دعاکردن هنگام باریدن باران ؛جزءفرصت های غنیمتی دعا است. ص غ
15- کلید؛گنجینه های آسمان وزمین دعا است. ص غ
16- کلید؛گنجینه های آسمان وزمین ............... است.
17- رعایت آداب دعا باعث می شودکه دعای انسان ............. شود.
18- نزدیک ترین دعابه اجابت دعاکسی است که دردعاهایش ............... کند.

19- هرگاه درخواستی ازخداوندسبحان داشتیم دعایمان را با ...............آغازمی کنیم.

درس سیزدهم

1- کدام آیه شریفه درارتباط با قانون عمل وعکس العمل است؟
الف)«إن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِکُم وَاِن اَسأتُم فَلَها» ب) « لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إلاوُسعَها» »
ج) «عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم» د)«رَبّنا آتِنا فِی الدُّنیا حَسنَة وَفی الاخِرَةِ حَسنَةً
2- کدام آیه شریفه به قانون عمل وعکس العمل اشاره ندارد؟
الف)«إن اَحسَنتُم اَحسَنتُم لاَنفُسِکُم وَاِن اَسأتُم فَلَها» ب) « مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها»
ج) «عَسی اَن تَکرَهوا شَیئًاوَهُوَخَیرٌلَکُم» د) « وَما اَنفقتُم مِن شیءٍفَهُوَیُخلِفُهُ»
3- درچه صورتی نباید ازپدرومادراطاعت کرد؟
الف)برآورده نکردن نیازهایمان ب)نیکوکارنباشند ج)صله رحم راانجام ندهند د)دستوری برخلاف رضایت خدابدهند
4- کدام مورد درباره صله رحم درست نیست؟
الف) پیروی واطاعت ازهمه ی دستورات خویشاوندان ب)محکم کردن روابط
ج)محبت کردن به خویشاوندان د)دید وبازدیدازخویشاوندان
5- باتوجه به سخنان حضرت علی (رض)نتیجه نیکی کردن به والدین چیست؟
الف)زیادشدن ثروت ب)عمرطولانی ج)نیکی کردن فرزندان درآینده د)برطرف شدن مشکلات
6- آیه شریفه « وَما اَنفقتُم مِن شیءٍفَهُوَیُخلِفُهُ»درارتباط باکدام مورد است؟
الف)نیکی به والدین ب)صدقه دادن ج)صله رحم د)درخواست رزق وروزی ازخداوند
7- باتوجه به آیه شریفه « مَن جاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها»پاداش هرنیکی نزد خداوندچقدراست؟
الف)دوبرابر ب)به همان اندازه ی نیکی ج)هفتادبرابر د)ده برابر
8- کدام مورد باعث جلب محبت نزدیکان می شود؟

الف)نیکی به پدر ومادر ب)صدقه دادن ج)صله رحم د)انجام کار نیک

9- پاداش و نتیجه کدام کارهاهم دراین دنیا وهم درآخرت به انسان می رسد؟

الف)صدقه،صله رحم،توکل برخدا ب)صله رحم،نیکی به پدرومادر،دادن صدقه

ج)نیکی به والدین،توکل برخدا،صدقه دادن د)صله رحم ،ناامید نشدن،دادن صدقه

10- تجربه ی دانشمندان ثابت کرده است که رویدادهای جهان بصورت اتفاقی رخ می دهد. ص غ

11- پدرومادری که صالح ونیکوکارنیستند؛لازم نیست باآنان باادب واحترام رفتارکرد. ص غ

12- درهمه حالتهابایدازپدرومادراطاعت کرد ؛حتی اگردستورشان برخلاف امرخداباشد. ص غ

13- انجام هرکارنیک ویابدقبل ازآن که آثارش به دیگران برسد به ................. برمی گردد.

14- کسی که به پدر ومادرش نیکی می کند ............... نیز به اونیکی می کنند.
15- هرکار خیر راکه انجام می دهیم درواقع به ...................کرده ایم.
درس چهاردهم:
1- روحیه ای که شخص دوست دارد آنچه دیگران دارندازدستشان برود چه نام دارد؟
الف)غبطه ب)طمع ج)حسادت د)یأس
2- روحیه ای که باعث می شود که از خدابخواهیم مارابه رشد وموفقیت دیگران برساندچه نام دارد؟
الف) حسادت ب)طمع ج) یأس د) غبطه
3- روحیه ای که باعث می شودانسان ازمسیررشدوادامه راه بازبماند چه نام دارد؟
الف)غبطه ب)طمع ج)حسادت د)یأس
4- یاس وناامیدی چه زمانی به سراغ انسان می آید؟
الف)مشاهده موفقیت دیگران ب)شکست درکارها ج) ازدست دادن نعمتها د) گزینه ب وج
5- باتوجه به سخن امام صادق کدام صفت زشت ایمان انسان رامی خورد؟
الف)دروغ ب)طمع ج)حسادت د)ناامیدی
6- چگونه می توان شکست ها رابه پیروزی تبدیل کرد؟
الف) باغبطه خوردن ب) پایداری واستقامت درکارها ج) نیکی به دیگران د)شکست هاتبدیل به پیروزی نمی شوند
7- باتوجه به سخن امام صادق (حسد)چه چیزی رامی خورد؟
الف) اعمال نیک انسان ب) ایمان انسان ج) توکل انسان د) امیدواری انسان
8-کدام صفت بیشتر زمینه سازگناهان بزرگ دیگری می شود؟
الف)غبطه ب)آرزوهای بلند ج) ناامیدی د) حسادت
9- کدام موردمنطقی ترین روش دربرابر شکست ها نیست؟
الف)پذیرش شکست ب) ترس ازشکست ج) گرفتن تجربه ازشکست د) گزینه الف وج
10- چرابرادران حضرت یوسف (ع)ایشان رادرچاه انداختند؟
الف)غبطه خوردن ب)نیرومندی ج)حسادت د)بی دین بودند
11- کدام مورد جزءراههای مقابله با ناامیدی نیست؟
الف) یادخدا ب) توکل برخدا ج)استقامت وپایداری د) نیکی واحترام به دیگران
12- کدام مورد جزءراههای درمان ومقابله باحسادت نیست؟
الف) سپاس نعمت های خداوند ب) غبطه خوردن ج) استقامت وپایداری درکارها د) نیکی واحترام به دیگران
13- اولین گام وراه حل برای درمان حسادت کدام است؟
الف) نیکی کردن به دیگران ب) سپاس نعمت های خداوند
ج) دعابرای رسیدن به موفقیت دیگران د) احترام گذاشتن به دیگران
14- انجام کدام مورد ایمان راهمواره ضعیف وضعیف تر می سازد؟
الف)غبطه خوردن بردیگران ب) توکل نکردن ج) انجام گناهان مکرر د) یأس وناامیدی
15- کدام آیه شریفه راه درمان وغلبه برناامیدی رابه مانشان می دهد؟

الف) «مَن جاءَ بالَحَسَنةِ فَلَه عَشرُاَمثالِها» ب) وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ»

ج) «وَقالَ رَبُّکُم اُدعونی أستَجِب لَکُم» د) «وَمن یَتوَکَّل علی اللهِ فَهِوَحَسبِه»

16- صفت غبطه خوردن همچون حسادت صفتی ناپسند است. ص غ
17- غبطه روحیه ای ارزشمنداست ولاحسادت قابل مقایسه نیست. ص غ
18- منطقی ترین راه دربرابر شکست اینست که ان رابپذیریم. ص غ
19- حسود رشدوموفقیت دیگران را....................... می داند.
20- همانطور که آتش هیزم را می سوزاند حسد ............. رامی خورد.
21- خداوند فرموده است که از............... به انسان نزدیکتر است.
22- سربازنفوذی دشمن که انسان راازمسیر رشد وپیشرفت بازمی دارد................... است.
23- یکی ازراههای درمان حسادت .................... به دیگران است.
درس پانزدهم
1- کسی که معیار دوست شدنش تنها به ظاهرافراداست بایدخودش رابرای چه چیزی آماده کند؟
الف)ناامیدی از زندگی ب)حسرت های طولانی ج)غبطه خوردن د) حسادت
2- مهمترین ومحکم ترین ریسمان ایمان چیست؟
الف)دوست داشتن بخاطرخدا ب)نمازخواندن ج)روزه گرفتن د)جهادرفتن
3- تیری ازتیرهای زهرآگین شیطان است که بذرشهوت رادردل انسان می کارد.
الف)نگاه حرام ب)محبت پیش ازحد ج)دوست داشتن دیگران د)داشتن دوستان بد
4- کدام آیه شریفه درارتباط بادرامان نگه داشتن مومنان دربرابروسوسه های شیطانی است؟
الف) وَاَطیعُوا الرَّسولَ لَعَلَّکُم تُرحَمونَ» ب) «وَمن یَتوَکَّل علی اللهِ فَهِوَحَسبِه»
ج)«وَاِمَّایَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطانِ نَزغٌ فَاستَعِذبِاللّه» د)«لاتَهنُواوَلا تَحزَنوا وَأنتُم الاَعلَونَ»
5- مهمترین عاملی که باعث می شود مانتوانیم عیب وضعف های دیگران راببینم کدام است؟
الف)محبت ب)ظاهر خوب افراد ج)سادگی ما د)اعتماد ما
6- یکی ازمهمترین نیازهای انسان نیاز به .......است؟
الف)پرسشگری ب)استقلال طلبی ج)محبت د)رشد فکری
7- باتوجه به حدیث((حُبُّکَ لِلشیءیُعمِی وَیُصِمُّ))نتیجه محبت بیش ازحد چیست؟
الف)کرولال شدن ب)کورشدن ج)کرشدن د)ندیدن ونشنیدن عیبها
8- کدام مورد جزءنتیجه وثمرات دوستی براساس ومعیار ظاهر افراداست؟
الف)ندیدن نقاط ضعف ب)ناپایداری ج)شکست عاطفی د)همه ی موارد
9- اولین معیار برای دوست شدن کدام است؟
الف)نزدیکی به خدا ب)علاقه مندی به دوست شدن ج)تشویق به آخرت د)گزینه الف وج
10- کدام مورد جزءنتیجه وثمرات دوستی براساس ومعیار ظاهر افراد نیست؟
الف)دیدن نقاط ضعف ب)افسردگی ج)ناپایداری د) شکست عاطفی
11- باتوجه به سخن پیامبر محکم ترین ریسمان ایمان نماز است. ص غ
12- ملاک دوست شدن برای برخی ،چهره ی زیبا،صدای خوش،لباس شیک است. ص غ
13- وقتی به کسی محبت می کنیم نمی توانیم به خوبی نقاط ضعف اوراببینیم. ص غ
14- علاقه مندی پیش ازحدنتیجه احساسات وشرایط دوران ......... است.
15- دوست داشتن هرچیزانسان رانسبت به عیب های آن ............. می کند.
16- مهم ترین ومحکم ترین ریسمان ایمان دوست داشتن .................است.
17- آنچه ایمان رامحکم می کند دوست داشتن ............ وبیزاری از............ است.
18- باکسی هم نشین می شویم که دیدنش مارابه ............. اندازد ورفتارش ماربه .............تشویق کند.
19- بی تردید چشم،گوش ،وچشم ما دروازه های اصلی ........ است.
درس شانزدهم
1- چرامشرکان مسلمانان رادرشعب ابی طالب محاصره اقتصادی کردند؟

الف)خلاص شدن ازشرمسلمانان ب)دست برداشتن مسلمانان ازاسلام

ج)فقیر کردن مسلمانان د)گرفتن مالیات

2- کدام موردجزءبرنامه های جنگ نرم علیه مامسلمانان وفرهنگ اسلامی است؟
الف)شایعه پراکنی ب)تفرقه اندازی ج)تولیدفیلم های ضداسلامی د)همه ی موارد
3- قدرت های بزرگ برای به زانودرآوردن ملت هاازچه راهکارجدیدی استفاده می کنند؟
الف)شبیخون فرهنگی ب)جنگ نظامی ج)تروروآدم کشی د)بمب گذاری
4- هدف اصلی دشمنان خداازجنگ نظامی وتحریم اقتصادی چیست؟
الف)حکومت کردن ب) ایجادجنگ داخلی ج) تفرقه میان مردم د) نابود کردن باورهای دینی
5- کدام مورد جزءبرنامه های جنگ نرم علیه ملتهای مسلمان نیست؟
الف)حمله نظامی ب)پخش موادمخدّر ج)شایعه پراکنی د)تفرقه افکنی
6- مشرکان مکه پس ازناامیدی ازپیشنهادات فریبنده به پیامبرابتداءدست به چه کاری زدند؟

الف)زندانی کردن پیامبر ب)شکنجه مسلمانان ج)محاصره ی اقتصادی د)رهاکردن پیامبر به حال خودش

7- کدام مورد جزءاصلی ترین نقشه های دشمنان خدا درزمان حاضر نیست؟

الف)آلوده کردن جوانان ب)جنگ نظامی ج)گسترش بی حجابی د)عادی سازی آزادانه ی روابط دختر وپسر
8- کدام مورد ازدلایل استفاده نکردن قدرت های بزرگ ازجنگ نظامی نمی باشد؟
الف)قدرت های بزرگ ورشکسته شده اند ب)جنگ نظامی هزینه بالائی دارد
ج)موجب تنفرملت هامی شود د)کارشان درجاهای دیگر مشکل می شود
9- چرا قدرت های بزرگ برای نقشه هایشان ازجنگ نظامی استفاده نمی کنند؟

الف) موجب تنفرملت هامی شود ب) کارشان درجاهای دیگر مشکل می شود

ج) جنگ نظامی هزینه بالائی دارد د)همه ی موارد

10- باتوجه به آیه شریفه «لاتَهنُواوَلا تَحزَنوا وَأنتُم الاَعلَونَ اِن کُنتُم مُومِنینَ»چرامانباید سست وغمگین شویم؟زیراما..
الف)قدرتمند هستیم ب)مومن هستیم ج)برترهستیم د)مسلمان هستیم
11- باتوجه به آیه شریفه ی«ولایَزالونَ یُقاتِلونَکُم حَتّی یَرُدّوکُم عَن دینِکُم»چرادشمنان اسلام بامسلمانان می جنگند؟

الف)زیرامسلمانان برترهستند ب)منصرف ساختن مسلمانان ازجنگ باآنان

ج)تفرقه انداختن دربین مسلمانان د)دورکردن مسلمانان ازدین

12- مردم ایران قبل ازانقلاب باورکرده بودند که نمی توانند هیچ کاری انجام دهند. ص غ
13- شایعه پراکنی ،تفرقه میان مردم،پخش فیلم های ضداسلامی بخشی ازجنگ ........ برعلیه مااست.
14- مشرکان فمسلمانان رادر شعب ابی طالب ...............کردند.

15- یکی ازثمرات انقلاب زنده شدن روحیه .......... درمیان ملت ایران است.

دریافت فایل پی دی اف

 


موضوعات مرتبط: سال سوم راهنمایی
برچسب‌ها: نمونه سوالات تستی درس به درس پیام آسمانی سوم راهن
[Blog_Page]

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]

جدیدترین مطالب
 • نکاتی برای بزرگتر نشان دادن خانه
 • نتایج بیشتر ...
 • غلبه بر افسردگی، چگونه یک مدیر را قوی‌تر کرد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • شب های عاشقی
 • نتایج بیشتر ...
 • زندگی زیباست (95)
 • نتایج بیشتر ...
 • راههای مراقبت از پوست در سفر هوایی
 • نتایج بیشتر ...
 • داستان سریال هاتف+بازیگران سریال هاتف
 • نتایج بیشتر ...
 • حر بن یزید ریاحی که بود؟
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه خوراک نخود و بادمجان
 • نتایج بیشتر ...
 • روش‌های طبیعی برای پیشگیری از نابینایی دیابتی
 • نتایج بیشتر ...
 • تست هوش تصویری: نقاش های مشابه را بیابید!
 • نتایج بیشتر ...
 • بیماری ام اس در دوران بارداری
 • نتایج بیشتر ...
 • اشعار شهادت حضرت حر
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا گریل کردن سالم ترین روش پخت غذا است؟
 • نتایج بیشتر ...
 • 6 روش برای از بین بردن لکه دئودورانت
 • نتایج بیشتر ...
 • 5 نیاز مردانه ای که زنان باید به آنها توجه کنند!!
 • نتایج بیشتر ...
 • 3 نکته در مورد کاهش وزن که تا به حال کسی به شما نگفته است
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های جالب و دیدنی روز یکشنبه 02 مهر
 • نتایج بیشتر ...
 • اشعار شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس نوشته های محرم (2)
 • نتایج بیشتر ...
 • طالع بینی مهر ماه 96
 • نتایج بیشتر ...
 • این 8 ویژگی ویندوز 10 را غیرفعال کنید تا کارایی سیستم‌ افزایش پیدا کند
 • نتایج بیشتر ...
 • این علائم نشان می دهند، در یک خانواده‌ی سمی بزرگ شده‌اید
 • نتایج بیشتر ...
 • روش هایی برای ست کردن شلوار گلدار
 • نتایج بیشتر ...
 • بدن به چه مقدار ویتامین B3 نیاز دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • تصاویر شهادت حضرت رقیه (س)
 • نتایج بیشتر ...
 • تبدیل زباله به سوخت جت!
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه خورش قیمه با مرغ و زرشک
 • نتایج بیشتر ...
 • روغن های گیاهی بی نظیر برای سلامتی
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های سلنا گومز چهره جدید تبلیغاتی برند پوما
 • نتایج بیشتر ...
 • نو کردن لباس مشکی رنگ و رو رفته
 • نتایج بیشتر ...
 • روش ساده برای بخارپز کردن غذا
 • نتایج بیشتر ...
 • اتفاقات دهه اول محرم
 • نتایج بیشتر ...
 • مور و قلم
 • نتایج بیشتر ...
 • جاذبه های تاریخی شهرستان سلماس
 • نتایج بیشتر ...
 • به تغذیه دانش آموزان در مدرسه اهمیت دهید
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های جالب و دیدنی روز شنبه 01 مهر
 • نتایج بیشتر ...
 • گوشه‌گیری نوجوانان را جدی بگیرید
 • نتایج بیشتر ...
 • نحوه آماده سازی آیفون برای دریافت iOS 11 +آموزش
 • نتایج بیشتر ...
 • نکته هایی برای مصرف و نگهداری سبزیجات
 • نتایج بیشتر ...
 • چیزکیک انبه و شکلات سفید
 • نتایج بیشتر ...
 • چگونه بفهمیم چه قدر تقوا داریم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • نکاتی برای بزرگتر نشان دادن خانه
 • نتایج بیشتر ...
 • غلبه بر افسردگی، چگونه یک مدیر را قوی‌تر کرد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • شب های عاشقی
 • نتایج بیشتر ...
 • زندگی زیباست (95)
 • نتایج بیشتر ...
 • راههای مراقبت از پوست در سفر هوایی
 • نتایج بیشتر ...
 • داستان سریال هاتف+بازیگران سریال هاتف
 • نتایج بیشتر ...
 • حر بن یزید ریاحی که بود؟
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه خوراک نخود و بادمجان
 • نتایج بیشتر ...
 • روش‌های طبیعی برای پیشگیری از نابینایی دیابتی
 • نتایج بیشتر ...
 • تست هوش تصویری: نقاش های مشابه را بیابید!
 • نتایج بیشتر ...
 • بیماری ام اس در دوران بارداری
 • نتایج بیشتر ...
 • اشعار شهادت حضرت حر
 • نتایج بیشتر ...
 • آیا گریل کردن سالم ترین روش پخت غذا است؟
 • نتایج بیشتر ...
 • 6 روش برای از بین بردن لکه دئودورانت
 • نتایج بیشتر ...
 • 5 نیاز مردانه ای که زنان باید به آنها توجه کنند!!
 • نتایج بیشتر ...
 • 3 نکته در مورد کاهش وزن که تا به حال کسی به شما نگفته است
 • نتایج بیشتر ...
 • یک سوپرمارکت مسئولیت پر کردن یخچال مشتریان را بر عهده گرفت
 • نتایج بیشتر ...
 • اشعار شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس نوشته های محرم (2)
 • نتایج بیشتر ...
 • این 8 ویژگی ویندوز 10 را غیرفعال کنید تا کارایی سیستم‌ افزایش پیدا کند
 • نتایج بیشتر ...
 • ریه سالمندان از پس ورزش برمی‌آید
 • نتایج بیشتر ...
 • بهترین روش‌های رفع استرس و اضطراب
 • نتایج بیشتر ...
 • تیغ یا کرم موبر؟ کدام برای از بین بردن موهای زائد بهتر است؟
 • نتایج بیشتر ...
 • علت کاهش میل جنسی شما یکی از این عوامل است
 • نتایج بیشتر ...
 • این علائم نشان می دهند، در یک خانواده‌ی سمی بزرگ شده‌اید
 • نتایج بیشتر ...
 • روش هایی برای ست کردن شلوار گلدار
 • نتایج بیشتر ...
 • بدن به چه مقدار ویتامین B3 نیاز دارد؟
 • نتایج بیشتر ...
 • تصاویر شهادت حضرت رقیه (س)
 • نتایج بیشتر ...
 • تبدیل زباله به سوخت جت!
 • نتایج بیشتر ...
 • طرز تهیه خورش قیمه با مرغ و زرشک
 • نتایج بیشتر ...
 • روغن های گیاهی بی نظیر برای سلامتی
 • نتایج بیشتر ...
 • عکس های سلنا گومز چهره جدید تبلیغاتی برند پوما
 • نتایج بیشتر ...
 • نو کردن لباس مشکی رنگ و رو رفته
 • نتایج بیشتر ...
 • روش ساده برای بخارپز کردن غذا
 • نتایج بیشتر ...
 • اتفاقات دهه اول محرم
 • نتایج بیشتر ...
 • مور و قلم
 • نتایج بیشتر ...
 • جاذبه های تاریخی شهرستان سلماس
 • نتایج بیشتر ...
 • به تغذیه دانش آموزان در مدرسه اهمیت دهید
 • نتایج بیشتر ...
 • از این پس گوشی را با هدفون کنترل کنید
 • نتایج بیشتر ...
 • گوشه‌گیری نوجوانان را جدی بگیرید
 • نتایج بیشتر ...
 • نحوه آماده سازی آیفون برای دریافت iOS 11 +آموزش
 • نتایج بیشتر ...
 • نکته هایی برای مصرف و نگهداری سبزیجات
 • نتایج بیشتر ...
 • چیزکیک انبه و شکلات سفید
 • نتایج بیشتر ...
 • چگونه بفهمیم چه قدر تقوا داریم؟
 • نتایج بیشتر ...
 • دمای اقیانوس ها در زمان فرگشت حیات
 • نتایج بیشتر ...
 • حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • وزیر خزانه داری آمریکا:ترامپ برای جلوگیری از جنگ هسته‌ای با کره‌شمالی هرکاری می‌کند
 • نتایج بیشتر ...
 • همسر ایده آل از نظر شبنم فرشادجو
 • نتایج بیشتر ...
 • مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان تا 15مهر است
 • نتایج بیشتر ...
 • بارزانی: پس از همه‌پرسی مذاکراتی با بغداد ظرف یک یا دو سال خواهیم داشت
 • نتایج بیشتر ...
 • محکومیت طیبی و القطر، مثل طارمی و پرسپولیس
 • نتایج بیشتر ...
 • میشل عون:باور کنید یا نه، ایران در امور لبنان دخالت نمی‌کند
 • نتایج بیشتر ...
 • ایران و ترکیه، کردستان عراق را تحریم هوایی کردند
 • نتایج بیشتر ...
 • گاف بزرگ مدیران پرسپولیس در پرونده طارمی + سند
 • نتایج بیشتر ...
 • پوریا شکیبایی بازیگر «دریبل» شد
 • نتایج بیشتر ...
 • ییلدیریم: همه‌پرسی استقلال کردستان "غیرمشروع، بی ارزش و باطل" است
 • نتایج بیشتر ...
 • مسیر داغ سیمرغی ها
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش بهاره رهنما به برداشت‌های نادرست از نمایش تازه‌اش/ اجرای نمایش ربطی به ازدواجم ندارد
 • نتایج بیشتر ...
 • بازیگر «شهرزاد» از سختی‌های بازی در نقشی پر رمز و راز گفت
 • نتایج بیشتر ...
 • اولین نمایش جهانی «آذر» در جشنواره ونکوور کانادا
 • نتایج بیشتر ...
 • خواننده مشهور در اعتراض به ترامپ زانو زد
 • نتایج بیشتر ...
 • عارف: امیدوارم فردی شایسته بر مبنای توانایی و نه رایزنی برای وزارت علوم انتخاب شود
 • نتایج بیشتر ...
 • جنجال در برزیل پس از سخنان یک ژنرال درباره احتمال دخالت در بحران فساد
 • نتایج بیشتر ...
 • مهدی کروبی به برگزاری دادگاه علنی تاکید دارد
 • نتایج بیشتر ...
 • نیویورک تایمز: ترامپ با خروج از برجام اعتماد جهان به آمریکا را از بین می‌برد
 • نتایج بیشتر ...
 • رنگارنگ‌ترین مقصد‌های گردشگری را ببینید /تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • عضو جمنا منکر ادعای قالیباف شد
 • نتایج بیشتر ...
 • تمام ماجراهای یک عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • لاوروف: واشنگتن به کره‌شمالی حمله نمی‌کند چون می‌داند بمب هسته‌ای دارد
 • نتایج بیشتر ...
 • حقوق شهریورماه بازنشستگان کشوری امشب واریز می‌شود
 • نتایج بیشتر ...
 • تخفیف خرید مرغ و گوشت برای هیات‌های عزاداری + قیمت‌ها
 • نتایج بیشتر ...
 • اتفاق عجیب بعد از جدایی منصوریان از استقلال
 • نتایج بیشتر ...
 • دیدار مخفیانه استراتژیست سابق کاخ سفید با یک مقام ارشد چینی
 • نتایج بیشتر ...
 • تاج: بازی با توگو لغو نشده است/ موظفیم به پرسپولیس کمک کنیم
 • نتایج بیشتر ...
 • هشدار نژاد بهرام درمورد تکرار پلاسکو در پایتخت/1000 مدرسه پایتخت ناایمن است
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش محسن هاشمی به موضوع تبلت و خودروهای شورای شهر
 • نتایج بیشتر ...
 • آمریکایی‌ها به ژنرال‌های ارتش بیشتر از ترامپ در مدیریت بحران کره‌شمالی اعتماد دارند
 • نتایج بیشتر ...
 • آغاز فیلمبرداری فیلمی با بازی جواد عزتی
 • نتایج بیشتر ...
 • بیماری‌های قلبی اولین علت مرگ در جهان
 • نتایج بیشتر ...
 • دلایل لغو بازی دوستانه ایران و توگو در روسیه
 • نتایج بیشتر ...
 • سوال مهم زیباکلام از اصولگرایان
 • نتایج بیشتر ...
 • علیرضا منصوریان به کمیته اخلاق احضار شد
 • نتایج بیشتر ...
 • 3 کشور دیگر وارد میدان رقابت اسکار شدند
 • نتایج بیشتر ...
 • آلودگی هوا موجب نارسایی کلیه ها می شود
 • نتایج بیشتر ...
 • وضعیت پرسپولیس از اون لحاظ!
 • نتایج بیشتر ...
 • شهرداری بی وقفه در صدد برون رفت از شرایط خطرناک مالی است
 • نتایج بیشتر ...
 • تاثیر میوه و سبزیجات رنگی در مبارزه با سرطان روده
 • نتایج بیشتر ...
 • رئیس‌جمهوری اکوادور به آسانژ پناهندگی بلندمدت داد
 • نتایج بیشتر ...
 • توئیت تازۀ ظریف در واکنش به فرمان تازۀ ترامپ/عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • میشل عون:باور کنید یا نه، ایران در امور لبنان دخالت نمی‌کند
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به رونمایی از موشک خرمشهر
 • نتایج بیشتر ...
 • اقتصاد ایران به دلال‌ها اصالت می‌دهد نه سرمایه یا کارگر/کار به جایی رسیده که شخصیت‌فروشی می‌کنند
 • نتایج بیشتر ...
 • جنجال در برزیل پس از سخنان یک ژنرال درباره احتمال دخالت در بحران فساد
 • نتایج بیشتر ...
 • فراوانی عرضه نوسازهای 100 متری در پایتخت
 • نتایج بیشتر ...
 • درخواست مطهری از وزارت خارجه برای اعلام نظر درباره اظهارات موگرینی
 • نتایج بیشتر ...
 • تخفیف خرید مرغ و گوشت برای هیات‌های عزاداری + قیمت‌ها
 • نتایج بیشتر ...
 • شهردار لندن: میزبانی بریتانیا از ترامپ کار اشتباهی است
 • نتایج بیشتر ...
 • اثر کاهش نرخ سود بر تقاضای مسکن
 • نتایج بیشتر ...
 • بارزانی: پس از همه‌پرسی مذاکراتی با بغداد ظرف یک یا دو سال خواهیم داشت
 • نتایج بیشتر ...
 • مهدی کروبی به برگزاری دادگاه علنی تاکید دارد
 • نتایج بیشتر ...
 • آماده باش بورس برای تازه‌واردها
 • نتایج بیشتر ...
 • جزئیات امضای دو قرارداد مهم تأمین مالی بانک‌های کشور با بانک‌های اروپایی
 • نتایج بیشتر ...
 • هشدار نژاد بهرام درمورد تکرار پلاسکو در پایتخت/1000 مدرسه پایتخت ناایمن است
 • نتایج بیشتر ...
 • مجید مظفری یار "کاوه" شد
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش بهاره رهنما به برداشت‌های نادرست از نمایش تازه‌اش/ اجرای نمایش ربطی به ازدواجم ندارد
 • نتایج بیشتر ...
 • اولین نمایش جهانی «آذر» در جشنواره ونکوور کانادا
 • نتایج بیشتر ...
 • تغییر موضع بازیگر مشهور هالیوود درباره کلینتون
 • نتایج بیشتر ...
 • پر طرفدارترین گربه جهان با چهره غمگین+عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • رنگارنگ‌ترین مقصد‌های گردشگری را ببینید /تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • شهری که توسط اختاپوس ها ساخته شده است
 • نتایج بیشتر ...
 • درنده ترین قورباغه دنیا / تصاویر
 • نتایج بیشتر ...
 • تراکتور از استقلال و پرسپولیس جلو زد!
 • نتایج بیشتر ...
 • گاف بزرگ مدیران پرسپولیس در پرونده طارمی + سند
 • نتایج بیشتر ...
 • اتفاق عجیب بعد از جدایی منصوریان از استقلال
 • نتایج بیشتر ...
 • استفاده از امواج صوتی برای ذخیره اطلاعات
 • نتایج بیشتر ...
 • دلیل عدم تشخیص سمت چپ و راست توسط برخی افراد چیست؟
 • نتایج بیشتر ...
 • آخرین تصاویر کاسینی از زحل منتشر شد
 • نتایج بیشتر ...
 • واکنش تند داریوش پیرنیاکان به اظهارات علی اکبر گلپا علیه شجریان/ عکس
 • نتایج بیشتر ...
 • بازیگر «جیمزباند» در فیلم جدید کارگردان ایرانی
 • نتایج بیشتر ...
 • اسامی ۲۵ بازیگر زن برتر قرن ۲۱/ لیلا حاتمی در فهرست قرار گرفت
 • نتایج بیشتر ...
 • دلیل محبوبیت محمدرضا شجریان علیرغم غیبت طولانی/ هوشنگ کامکار: او در دل‌ها جا دارد
 • نتایج بیشتر ...