پارسی یاب مطالب مفید و خواندنی از سراسر وب

پارسی یاب : متفاوت ترین سرویس اشتراک مطالب جالب و خواندنی- پارسی یاب مطالب جالب و خواندنی سرگرمی و تفریحی جوک خنده اینستاگرام تلگرام

نگاهی به انواع ادبی در ایران امروز

ژانویه 22, 2010 at 3:02 ق.ظ. (Uncategorized)

درآمدی بر ادبیات معاصر ایران

منصور شکی

گردآوری: آیدین مختاری

1. مدخل

ادبیات کهن ایران تا نیمه دوم سده نوزدهم، به مدت یک هزار سال، در چارچوب نظام فئودالی بسط و تکوین یافت. با اینکه ادبیات ایران متحول می شد و با دگرگونی های اجتماعی و جریان های ایدئولوژیک پیوند می خورد، اما هرگز نمی توانست از مرزهای  خاص نظام فئودالی با جهان بینی ویژۀ خود عدول کند. مضامین کهن ادبی که با مفاهیم عروض و قافیه و صنایع بدیعی در چارچوبی از قواعد یکنواخت و تکرار ملال آور ماسیده بود، سرانجام از نظر فرم و محتوا دچار دگرگونی شد. میراث رایج گذشتۀ ادبیات ایران بر شالودۀ معیارهای عروضی و صنایع بدیعی و نثری متکلف و مسجع همراه با اصطلاحات و واژگانی عرفانی و مفاهیم شعری و غیره استوار شده بود. ادبیات معاصر ایران با اینکه دربردارندۀ نشانه هایی از گذشته است، ولی دورۀ ویژه ای را در دوره بندی ادبیات ایران پدید آورده که انعکاسی از تحولات ناگهانی حیات و چشم اندازها و آرمان های ملت ایران  در یکصد سال گذشته است.

2. زمینه ی اجتماعی

پایان سده ی نوزدهم و آغاز سده ی بیستم دوره ی ظهور امپریالیسم و بسط نفوذ ممالک بزرگ سرمایه داری و دوره ی استعمارزدگی ممالک عقب افتاده بود. ایران برای روسیه ی تزاری و بریتانیای کبیر طعمه ی ارزشمندی برشمرده می شد که هر دو در تلاش بودند تا حصه درخوری از این خوان یغما داشته باشند. برخورد منافع بورژوازی ملی با مطالع روزافزون استعماری (خصوصاً بورژوازی تجاری از پا افتاده) از انگیزه های اساسی بیداری و آگاهی ملی در ایران بود. *(1)

ایران تا انقلاب مشروطه (1905/ 1324) کشوری فئودالی با نظام استبداد آسیایی بود. تماس روزافزون مردم ایران با ممالک اروپای غربی موجبات انتقال عقاید و آرای آزادیخواهی را به ایران فراهم ساخت. در این مقام بازتاب انقلاب روسیه اهمیتی درخور داشت. در حقیقت، بازتاب تحولات اجتماعی و متناقض ایران با همسایگانش نظیر روسیه تزاری، سبب ساز تحولات شتاب انگیز آن گردید. در تمامی این جریان ها، ادبیات معاصر ایران نه تنها به صورت یک تاریخچه ی مضبوط کار کرد بلکه در حقیقت عاملی قاطع در اصلاحات اجتماعی نیز برشمرده می شد.

عوامل اجتماعی و اقتصادی نهضت آزادیخواهانه ی ایران انگیزه ی درخوری برای شعله ور شدن آتش انقلاب ایران بود. تحمیل محدودیت هایی بر بورژوازی تجاری ایران، خطر سرمایه های خارجی در بازارهای داخلی و محصولات بومی، از انگیزه های بایسته ی نهضت انقلاب ملی ایران برشمرده می شد که در نهایت دولتی هماهنگ و مستقل و ملی را پدید آورد. ادبیات معاصر ایران و ظهور و بسط آن در عهد روشنگری (نیمه ی دوم سده ی نوزدهم) با رویدادهای زیر همراه بود:

انقلاب مشروطیت سال های 1911 – 1905 میلادی؛ ظهور و ستیز بورژواری ملی علیه فئودالیسم و استعمار؛ ظهور دوره ای از ضد انقلاب و سرانجام ادامه ی نهضت انقلابی به وسیله ی طبقات گوناگون اجتماعی. پس ادبیات معاصر ایران را به لحاظ اوضاع اجتماعی و سیاسی و بسط آگاهی سیاسی مردم تقریباً می توان به چهار دوره تقسیم کرد:

الف – دوران پیش از انقلاب (1905 – 1890 م.) از چاپ روزنامه ی قانون تا انقلاب مشروطیت ایران.

ب – عصر انقلاب و پس از انقلاب (1921 – 1905 م.) که دوره ی رویارویی با انقلاب بلشویکی 1917 م. روسیه است.

ج – عصر دیکتاتوری و ضدانقلابی رضاشاه (1940 – 1921 م.).

د – ظهور حزب توده و افکار سوسیالیستی از 1941 تا 1953 م. *(2)

*******

ظهور مطبوعات در سده ی نوزدهم، ایجاد مدارس و بسط تعلیم علوم طبیعی، انتشار فزاینده ی نشریات داخلی و خارجی و ترجمه هایی از آثار ادبی و علمی ادبیات اروپایی، تماس روزافزون مردم ایران با تمدن اروپایی – اینهمه با هم در ظهور و بسط ادبیات معاصر ایران نقشی درخور داشتند. *(3)

با ظهور عقاید و آرا جدید در متن نوشته ها، سبک های کهن ادبی نیز به تدریج تحت تأثیر فرم های جدید قرار گرفت. در دوره ی پیشرفت (1905 – 1890 م.) در پرتو تمدن جدید بورژوازی و مسأله ی تعلیم و تربیت که در لفافه ی احساسات وطن پرستی و ملی گرایی ابراز شد، نخستین نمونه های انتقاد از خودکامگی چهره نمود. مدیحه سرایی از شاه خودکامه منسوخ گشت. روزنامه ی میرزا ملکم خان –قانون– در لندن منتشر شد (1890 م.) و سفرنامه ی رمان واره ی حاج زین العابدین مراغه ای با عنوان سیاحت نامه ی ابراهیم بیک و آثار ادبی عبدالرحیم طالبوف (1953 – 1910) از نخستین نمونه های نثر ساده ی جدید با پیام های پر و پیمان اجتماعی – سیاسی بود.

شعار روزنامه ی قانون در وحدت، عدالت، پیشرفت خلاصه شده بود. این شعار ساده بیان کننده ی آرمان های افراد پیشرو این دوره برشمرده می شد. *(4)

دومین دوره با انقلاب مشروطیت ایران مقارنت داشت. این انقلاب با یک درخواست ملایم شروع شد، یعنی درخواست ایجاد عدالتخانه، اما در اثنای رویدادها، پاره ی قابل توجهی از طبقه ی متوسط را بیدار کرد و ضرورت تحقق کامل حقوق بشر را که ملهم از انقلاب بورژوازی فرانسه (1789 م.) بود، پیش کشید. بورژوازی ایران از لحاظ تعداد اندک و از حیث جهان بینی نابالغ و خام بود. انقلاب در خیزش توده های دهقانی و عقب مانده، ناکام شد. امپریالیسم روس و انگلیس از پیروزی انقلاب و بسط امپریالیسم آلمان وحشت کردند، و از اینرو با تبانی، ایران را به دو منطقه ی نفوذ تقسیم نمودند *(5) (1907 م.). بورژوازی جوان ایران مجبور به ملاحظه شد و در قدرت دولت با مالکان ریشه دار سهیم گردید و نیروهای انقلابی را از صحنه خارج کرد. بدینسان انقلاب ایران، گامی فراتر از انتقال بورژوازی ایران برنداشت. نخستین اتحادیه تجاری طبقه ی زحمتکش (کارگران چاپخانه در سال 1904 م.) و تشکیل نخستین هسته های جهان نگری سوسیالیستی متعلق به این دوره است که بعدها به تشکیل یک حزب سوسیالیستی انجامید. *(6)

فاجعه ی نخستین جنگ جهانی، ایران بیطرف را نیز به کام خود کشید. دول محور حاکمیت و استقلال ایران را نادیده گرفتند و ایران را به دو بخش تقسیم کردند و حکومت خودمختار اربابان محلی با شدت تمام چهره نمود.

ادبیات این دوره فرزند مشروع تحولات اجتماعی بود. پدیدآورندگان ادبیات این دوره نوشته های نقادانه ی علی اکبر دهخدا (1335 – 1258 ش.) با عنوان چرند و پرند، سرودهای جدید سیاسی یا تصانیف عارف قزوینی (1313 – 1262 ش.)، اشعار انقلابی ملک الشعرای بهار (1329 – 1265 ش.)، ادیب الممالک فراهانی (1296 – 1239 ش.)، ادیب نیشابوری (1305 – 1243 ش.)، ادیب پیشاوری (متوفی 1309 شمسی)، شعرهای وطنی و انقلابی میرزاده ی عشقی (1303 – 1273 ش.)، طنزهای مترقی ایرج میرزا (جلال الممالک، 1304 – 1253 ش.) بود و اینها همه از نمونه های برجسته ی ادبیات ستیهنده ی این دوره برشمرده می شد.

انقلاب بلشویکی روسیه که پی آمد انقلاب بورژوازی 1905 م. بود، تأثیری درخور در ایران داشت. موج تازه ی انقلابی از برای آزادی ملی از سال 1297 ش. تا 1300 ش. وارد ایران شد و در قیام های گیلان و آذربایجان در سال 1299 ش. به اوج خود رسید. ادبیات کارگری در ایران ریشه بست. اشعار ابوالقاسم لاهوتی (متوفی 1336 ش.) فرخی یزدی (1318 – 1267 ش.) و پروین اعتصامی (1320 – 1285 ش.) روح انقلابی این دوره را جلوه گر ساخت. در شعرهای ابوالقاسم لاهوتی برای نخستین بار نمونه هایی از رئالیسم اجتماعی شعر فارسی متبلور شد. ادبیات این دوره، ستیهنده و نقادانه و مردمی بود. آگاهی ملی و افکار و اندیشه های آزادیخواهانه با ادبیات در هم تنیده شد.

مصالحه بین بورژوازی و فئودالیسم و علل بدیهی شکست انقلاب، احساسات طغیانگرانه ی نویسندگان آزادیخواه را به اعتراض واداشت. ادبیات در پی راه حل انقلابی بود. دفتر این دوره ی درخشان ادبی با کودتای رضاخان (1299 ش.) بسته شد.

سومین دوره را رضاخان ضد انقلاب شروع کرد. با حکومت خودکامه ی او تمامی احزاب سیاسی ایران برچیده شد. آزادی افکار و نقادی از جامعه رخت بربست و سانسوری شدید بر مطبوعات و آزادی بیان تحمیل شد. رضاخان با پشتیبانی گروه قابل ملاحظه ای از بورژواها و ملاکین، سلطنت خودکامه ای که در ایران سنتی دیرآهنگ داشت، برپا کرد. تمرکز از ویژگیهای این سلطنت بود – شماری از ملاکین محلی سر به نیست شدند و املاک آنها مصادره گردید (به نفع شخص شاه) و ایران تا حدودی رو به صنعتی شدن و نوسازی رفت. اصلاحات رضاشاه به وسیله ی گروهی از بورژوازی ملی که آرمان آنها تأمین نوعی بازار داخلی بود، پشتیبانی شد. قصاید ملی گرا و افراطی در صدر قرار گرفت و تجدد و نوزایی ایران را بر اساس الگویی از امپراتوری باستانی ایران تحت فرماندهی کورش و داریوش، سامان بخشید. مدیحه سرایی که در دورۀ پیش از بین رفته بود، بار دیگر سر بر کشید. در این دوره کمتر کتابی را می توان یافت که با تصویر شاه مزین نشده باشد.

این شرایط سخت بعضی از نویسندگان آزادیخواه قدیمی را واداشت که از رژیم دیکتاتوری حمایت کنند و به مقامات عالیه ی دولتی دست یابند: همچون علی دشتی. انقلابیون صادق و راستین همانند عارف قزوینی قلم خود را غلاف کردند و خانه نشین شدند و شاعران بی باکی چون لاهوتی، فرخی و عشقی که مومن به انقلاب بودند یا ناگزیر تن به تبعید در خارج از کشور دادند و یا طعم مرگ را در زندانها چشیدند و یا اینکه قربانی گلوله ی ضد انقلاب شدند.

از ویژگیهای این دوره، رشد ادبیات غیرسیاسی بود. بدبینی و عرفان که یکی از سنت های غنی ادبیات فارسی بود، بار دیگر نویسندگان حساسی چون صادق هدایت (1330 ش.) را به کام خود کشید. شمار رمان ها و قصه های کوتاه با مضامین مختلف غیرسیاسی افزایش یافت.

به غیر از صادق هدایت، نویسندگان نام آور این دوره عبارت بودند از: بزرگ علوی (متولد 1277 ش.)، میر محمد حجازی و یوسف اعتصام الملک مترجم معروف. از رمان نویسان متوسط این دوره که هنر نویسندگی ناپرورده ای داشتند می توان از علی دشتی، عباس خلیلی و محمد مسعود دهاتی نام برد. یک گروه ادبی با عنوان ((انجمن ادبی)) به وسیله ی شاعرانی چون بهار، محمدعلی فروغی، رشید یاسمی و چند تن دیگر برپا شد که مدایح، غزلیات، قصاید، و شعرهای تعلیمی شان در ارگان این انجمن یعنی ارمغان منتشر می شد.

*(7)  این دوره، دوره ی واقعی نابودی ادبیات پیشرو ایران و زوال و تباهی آن بود.

سقوط دیکتاتوری رضاشاه در سال 1320 ش. و ورود ارتش متفقین به ایران، طلیعه ی دوره ی جدید سیاسی و ادبی را در پی داشت. ستیز با دیکتاتوری و مبارزه با امپریالیسم که گروه های مردم پشتیبان آن بودند نوعی فلسفه ی خوش بینی و احساسات عالی وطن پرستانه را در ایران متبلور ساخت. تشدید مبارزات مردم برای دموکراسی واقعی و تکوین انقلاب که با آگاهی طبقاتی همراه بود چشم مردم را هرچه بیشتر به روی واقعیات زندگی گشود. نبوغ الهی مردم با محو خودکامگی بار دیگر سر بر کشید. ترجمه هایی از آثار ماکسیم گورکی، ارنبورگ و غیره موجب اعتلای بخشی از ذائقه ی ادبی ایران شد. شمار قابل ملاحظه ای از نویسندگان و شاعران وابسته به مکتب سوسیالیستی حزب توده بودند، نظیر بزرگ علوی، محمد علی افراشته، ابوتراب جلی، احمد صادق، احسان طبری، به آذین (محمود اعتمادزاده) و غیره. احسان طبری و عبدالحسین نوشین مقاله نویسی و هنر روزنامه نگاری و نمایشنامه نویسی را از پیش بردند. شعرهای انتقادی و طنزآمیز افراشته جایگاه خاصی پیدا کرد. صادق هدایت دیگر نویسندۀ بوف کور نبود. آثار جدید وی یعنی آب زندگی و

حاجی آقا آکنده از خوشبینی و افکار آزادیخواهانه بود. قالب های جدید ادبی که تا کنون به وسیله ی دهخدا، جمالزاده و هدایت در نثر و نیما یوشیج (متولد 1276 ش.) در شعر سفید ارائه شده بود، پیروان جدیدی پیدا کرد که در میان آنها می توان از صادق چوبک، احمد صادق، به آذین و شاعرانی چون منوچهر شیبانی، کولی، سایه، شبرنگ، دریا و غیره یاد کرد. این دوره ی شکوفان به تدریج با سلطه ی امپریالیسم محدود گردید و کورسوی آزادی بیان و کوشندگی های ادبی با کودتای نظامی 28 مرداد 1332 به تدریج خاموش شد.

3. ویژگی های عمومی ادبیات معاصر ایران

بیشترین حجم ادبیات کهن فارسی را شعر تشکیل می داد. نثر کهن فارسی در درجه ی اول ویژگی انتفاعی داشت و در خدمت فلسفه، تاریخ و غیره بود. این سنت در دوره ی معاصر دگرگون شد تا آنجا که یکی از ادیبان معاصر این دوره را ((دورۀ نثر)) نام نهاد. *(8)  البته از نظر تاریخی این عقیده چندان واقعیتی ندارد. غیر از شرایط یاد شده، ظهور روزنامه نگاری و ترجمه از آثار اروپایی، هرچه بیشتر، بر بُعد و رشد نثر فارسی افزود.

ظهور روزنامه نگاری *(9) به عنوان وسیله ای برای مبارزه و آگاهی مردمی و ضرورت توجه به توده ی مردم، نثر را در مقابل شعر مردمی تر کرد. بدین قرار، نثر تاریخی از حیث محتوا، از برای نیازهای ساده و مردمی و با نوعی رویکرد اجتماعی و سیاسی به کار رفت. به سبب سانسور شدیدی که در داخل کشور حاکم بود، نخستین نمونه های نثر معاصر فارسی در روزنامه های خارج از کشور ظاهر شد. ترجمه های نخستین از نمایشنامه ها و رمان های اروپایی در رشد نثر فارسی معاصر تأثیری درخور داشت. نثر استادانه ی بعضی از این ترجمه های نخستین، نمونۀ جالبی برای بسط و تحول سبک نثر فارسی در سال های آینده بود. *(10).

شمار ترجمه ها پس از انقلاب مشروطیت رو به فزونی گذاشت. اما به طور کلی بر اثر گذشت زمان، اثر ادبی آنها از دست رفت. یکی از ترجمه های مهم، واگردان کتاب بینوایان ویکتور هوگو (در یک جلد) بوسیلۀ یوسف اعتصام الملک (1308 ش.) بود که بر سبک ادبی شماری از نویسندگان تأثیری بایسته داشت.

دومین ویژگی ادبیات معاصر ایران در تازگی مفاهیم اجتماعی آن بود. ادبیات در مبارزۀ شدید طبقاتی – مبارزه بین بورژوازی ملی و فئودالیسم – به صورت حربه ای در دست روشنفکران بورژوا درآمد. ادبیات حامی و پشتیبان خود را تغییر داد – از مداحی امرا و شاهان سر بر تافت و رو به سوی مردم آورد. قالب های قدیمی برای موضوعات جدید به کار رفت.

حتی غزل هم کاملأ کنار گذاشته نشد. ویژگی ناب و ذاتی رمانتیکی آن – مضامین بی پایان گل و بلبل و غیره – جایش ر ا به غزل سیاسی داد و انقلابیونی چون عارف از آن برای سرودن آرمانهای ملی و میهنی و آزادی بهره گرفتند. چشم انداز سیاسی و واقع گرای طبقات پیشرو، از جنبه های گوناگون، در طبقات ادبی متعددی بازتاب یافت. از نظر تاریخی، برای نخستین بار طنزهای دهخدا واقع گرایی را به اوج کمال رساند. سبک وی را بعدها تقلید کردند و نویسندگانی چون جمالزاده و هدایت آنرا به کمال رساندند.

در بینش نویافتۀ جهان بورژوازی ایران، مکاتب گوناگون زیبایی شناسی اروپایی نظیر رمانتی سیسم، رئالیسم، ناتورالیسم، و ما بعد امپرسیونیسم و تا حدی سوررئالیسم اقتباس گردید. این مکاتب که هر کدام نتیجۀ شرایط خاص اجتماعی بود و جهتگیری در آنها زادۀ بینش و جهان نگری هنرمند برشمرده می شد، در یک دورۀ نقادانه وارد ایران گردید. تحت تأثیر این مکاتب آثاری پدید آمد که دربردارندۀ نشانه هایی از مکاتب گوناگون بود. هنر رمانتی سیسم و رئالیسم هم در کنار مکاتب دیگر رشد کرد و با سایر مکتب ها درهم تنیده شد. در آثار صادق هدایت از نمونه های تلفیقی رئالیسم و ناتورالیسم اندک نیست. شعر رمانتیک ایرج میرزا (زهره و منوچهر) و رمانتی سیسم مترقی عشقی (مثل ایده آل عشقی) در کنار رئالیسم جمالزاده در یکی بود، یکی نبود و اشعار کارگری لاهوتی، همگی منشأ در این دوره دارند و هر کدام از آنها نمونه و نمایندۀ جهان نگری های گوناگون اجتماعی و تلفیقات هنری هستند.

سعید نفیسی، پژوهشگر معاصر ایران، تلاش کرد تاریخ ادبیات ایران را بر پایۀ مکاتب هنری اروپا تدوین کند. او در کتاب شاهکارهای نثر فارسی معاصر (1330 ش.) ادبیات کهن ایران را با تکیه بر جنبه های صوری و سبکی، به این صورت طبقه بندی کرد: از سدۀ نهم تا سیزدهم میلادی رئالیست؛ از سدۀ سیزدهم تا پانزدهم ناتورالیست و سمبولیست؛ از سدۀ پانزدهم تا نوزدهم امپرسیونیست و سپس بعد از وقفه ای همزمان در کلیۀ این مکاتب، بازگشت رئالیسم به ادبیات معاصر ایران در سدۀ نوزدهم. البته یافتن لغزش هایی در بعضی از طبقه بندی های وی چندان دشوار نیست.

در ادبیات معاصر ایران وضع طور دیگری است. با اینکه در این ادبیات می توان از دوره هایی نظیر رمانتی سیسم، رئالیسم و غیره به صورت قابل قیاس با ادبیات اروپایی صحبت کرد، ولی پیداست که در مراحل نخستین ادبیات معاصر ایران ترکیبی از رمانتی سیسم و رئالیسم وجود دارد؛ سپس رئالیسم در

گذر زمان بسط می یابد و از حیث محتوا و فرم غنی می گردد و رمانتی سیسم (البته نه عنصر رمانتیکی را) پشت سر می گذارد. این امر به ویژه در خصوص حماسه کاملاً مصداق دارد.

طنز اجتماعی عنصر جدیدی در ادبیات معاصر ایران برشمرده می شود. با اینکه ملت ایران ذاتاً بذله گو و خوش بین هستند، ولی بیان ادبی کهن آنها شدیداً خشن و رسمی است. طُرفه اینکه طنز ایران به غیر از طنز عبید زاکانی (متوفی 770 ه.) در تاریخ ادبیات کهن ایران نمایندۀ دیگری پیدا نکرد. تنها پس از انقلاب مشروطه (1905 م.) نبوغ طنزسرای ملت ایران طغیان کرد و با طلیعۀ واقع گرایی به راه خود ادامه داد و با نظم کهن به ستیز برخاست و طرحی نو درانداخت. دهخدا پیشرو نثر مردمی و نویسندۀ توانا، و نیز ایرج میرزا شاعر نامی، و دیگران هر کدام از بیان ادبی طنز به فراخور حال بهره گرفتند. این نوع ادبی در تحولات بعدی جزء لاینفکی از رئالیسم جمالزاده، هدایت و افراشته گردید.

*******

تحولات سبکی و قالب های بیانی جدید ادبی، اندیشه ها و بینش های جدید را نیز متحول کرد. در حقیقت تحول سبک نثر جدید، پیش از هجوم واقع گرایی جدید، به وسیلۀ قائم مقام فراهانی (متوفی 1835 م.) وزیر محقق و شهید محمدشاه صورت گرفت. انقلاب سبک فارسی به غیر از میراث ادبی قائم مقام، منشأ در ترجمه های ادبیات اروپا داشت. آثار گوناگون کلاسیک، رمانتیک و رئالیست اروپایی به زبان فارسی برگردانده شد و مردم را به اعجاب واداشت. شماری از سخنوران ایرانی به رغم دیدگاه مترقی شان از فرم و بیان کهن بهره می گرفتند (بهار، عارف، اعتصامی، ادیب الممالک، فرخی و غیره). در حقیقت در ادبیات معاصر ایران (به خصوص در دوره های پیشین آن) نمونه های زیادی از محتوا و فرم ناهمگون به چشم می خورد که به تدریج در جریان تحولات و عمق آگاهی اجتماعی و تبلور نظرگاه اجتماعی نویسنده متعادل گردیده است. از طرف دیگر، شماری از نویسندگان پیشرو به اهمیت و ضرورت یک فرم و محتوای جدید ادبی پی بردند و آن را به کار بستند (دهخدا، ایرج میرزا، عشقی، جمالزاده).

به طور کلی در ادبیات معاصر ایران، چهار نوع سبک متفاوت منثور دیده می شود:

1. سبک منثور مردمی که خاص واقع گرایانی چون دهخدا، جمالزاده، هدایت، علوی و غیره است. این نثر ساده و عالی که از گویش ها و تعابیر مردمی و واژگان عامیانه بهره می گیرد و از پیچیده گویی و سبک مغلق کهنه گرایان پرهیز می کند، نخستین بار به وسیلۀ میرزا ملکم خان در سال 1890 م. به کار رفت و به دست دهخدا تعمید گردید و جمالزاده آنرا به گونۀ مکتبی به کار بست و هدایت آنرا در طراز والایی نشاند. این سبک در دل مردم ایران جای گرفت و پیروان زیادی پیدا کرد.

2. سبک ادبی که از زبان محاوره ای و درازه نویسی کهن گرایان دوری گزید و مورد استفادۀ رمان نویسان محافظه کار قرار گرفت. از برجسته ترین نمایندگان این سبک، رمان های طالبوف، حجازی، دشتی و غیره است. این سبک در مقاله نویسی و روزنامه نویسی هم به کار رفت.

3. در این مقام، نوعی سبک رمانتیک هم وجود داشت که پر از دردسر و زحمت بود و مکتب رمانتی سیسم را تحت تأثیر قرار داد و به تدریج نوعی بیزاری و نفرت آفرید. این سبک ترکیب نامتعارفی از نثر ترجمه های اشعار اروپایی و عنصر رمانتیک کهن فارسی بود. از نمونه های این سبک آثار نویسندگان متوسط و محافظه کاری چون عباس خلیلی بود.

4. شماری از محققان کهنه گرای فارسی هم از سبک کهن بهره می گرفتند. این سبک از بقایای نثر کهن بود که با کاربست واژگان عربی و قوافی خشک ترکیب یافت و نمایندۀ برجستۀ این نوع سبک، میرزا محمدخان قزوینی یکی از پژوهشگران برجستۀ معاصر ایران یود. این سبک در داستان نویسی به کار نرفت.

4. قالب های نو شعر فارسی

شعر یکی از مهمترین قالب های ادبیات فارسی بوده و هست. ویژگی استوار نظام آوایی زبان فارسی و تناسب خاص بین صامت ها و مصوت های دراز و کوتاه اوزان فارسی، با اوزان آهنگین و بیان موزون ترکیب یافته و گرایش طبیعی ایرانیان را در مقابل نثر، به شعر متمایل کرده است. چنانکه برنگریستیم، گسستن از بیان سنتی شعر فارسی و قواعد عروضی در قیاس با اصلاح سبک نثر فارسی، نیاز به جرأت و جسارت بیشتری داشت. اگر بخواهیم رکود تاریخی شعر و زبان شعر را در تقابل با تحولات سبک و دگرگونیهای نثر به اثبات برسانیم، کافی است به نمونه های کهن و جدید نظم و نثر فارسی نظری بیندازیم و آنها را مقایسه کنیم. شعر در ادوار مختلف تازگی خود را نگه داشت، ولی زبان نثر، کمابیش، به گونۀ کهنه و عتیق رشد کرد. زبان شعر امروز اگر در نثر به کار رود چیزی جز غرابت و اعجاب در پی نخواهد داشت. به طور کلی در شعر نو ایران، دو نوع قالب اساسی دیده می شود:

1. هنوز قالب های سنتی عروضی به وسیلۀ شمار زیادی از شاعران به کار می رود. با اینکه اوزان مورد  استفادۀ این گروه همان اوزان کهن است، ولی زبان و بیان آنها را می توان به جدید و قدیم تقسیم کرد. شماری از شاعران مترقی، مفاهیم جدید اجتماعی را با بهره گیری از قواعد عروضی، در یک زبان ساده و مردمی بیان کردند. ایرج میرزا از شاعران پیشرو این نوع سبک بود که بلافاصله پیروانی پیدا کرد. در میان طبقۀ دوم، شماری از شاعران خوش فکر و پیشرو دیده می شود که هنوز از اسلوب سنتی شعر فارسی نگسسته اند؛ ادیب پیشاوری، ادیب نیشابوری، ادیب الممالک فراهانی و بهار از این زمره شاعران هستند. در همین عصر، شاعرانی هم بوده اند که همچنان به مکتب کهن عروض فارسی پایبندی خود را حفظ کردند که شهریار شاعر آزادیخواه، سرمد مداح درباری و توللی شاعر بدبین (در بینش اجتماعی خویش) از آن جمله اند.

2. دومین طبقۀ شعر فارسی، شعر سفید است که باید آنرا محصول ترجمه های منثور شعر اروپایی دانست. اصلاح عروض و اوزان سنتی که بوسیلۀ نیما یوشیج، عشقی، لاهوتی و غیره صورت گرفت، به ظهور شعر سفید فرجامید و نیما یوشیج آنرا به گونۀ یک مکتب تازه و نو از پیش برد. نمونه های نخستین شعر سفید نوعی هرج و مرج و آشفتگی روحی  را نشان می دهد. این شعرها در بر دارندۀ فرمالیسم شدید و بدبینی است. شاعر در تلاش نومید کننده ای در پی نوآوری و بداعت است. ولی ضرورت برپایی قالب جدید در شعر با ضرورت کاربرد مفاهیم جدید در آن مطابقت داشت و آزادی بیان زیادی را در پی آورد. این قالب جدید زائیدۀ تحول تاریخی قالب شعر ملی است که بعضی از عناصر اصلی، قواعد عروضی و صنایع بدیعی را از دست داده است. شعر جدید سفید به تعبیر بعضی از شاعران، شعری است بی وزن و قافیه – که آکنده از خیال بندی های شگفت سوررئالیستی است و در آن از قواعد دستوری خبری نیست. از طرف دیگر، شماری از شاعران توانستند بین عناصر رسمی کهن و عناصر نو پلی بزنند که منوچهر شیبانی، شبرنگ، سایه و غیره از آن جمله بودند. بیشتر اینها از نوعی وزن معروف به بحر طویل بهره گرفتند که واژه ها در آن خط اتحاد بی پایانی  را به نمایش می گذارد. فرایند دردانگیز تولد شعر نو هنوز کامل نشده، چون هنوز عناصر بی پایانی از قالب های جدید در حال زایش است. گروهی از شاعران پیشرو در حال تعمید این نوع شعر هستند تا مگر آنرا از گرایش های فرمالیستی برهانند و به صورت یک هنر مردمی دربیاورند.

5. انواع ادبی در ادبیات معاصر ایران

در ادبیات کلاسیک و کهن ایران غزل در صدر بود. حماسه در درجۀ دوم اهمیت قرار داشت، و از نمایشنامه نویسی هم اصلاً خبری نبود. حتی تعزیه ای هم که در زمان صفویان متداول شد، نتوانست به شکل گیری نمایش جدید در ایران بیانجامد. در این مقام بر آن نیستیم که غزل معاصر را کاملاً به بحث گیریم. در این دوره به طور کلی گرایش به مضامین اجتماعی و سیاسی بیشتر از غزلیات احساسی سنتی بود. پیشتر از تصنیف سیاسی به عنوان نمونۀ جدیدی از شعر غنایی بحث کردیم که در نیمۀ دوم این دوره (1300-1285 ش.) به وسیلۀ عارف رواج یافت. از آن زمان به بعد تصنیف یکی از هنرهای بزرگ اجتماعی شد که روزگار و آرمانهای مردم روزگار را بازتاب می داد. غزلیات پیشرو و دل انگیز ایرج میرزا با عقب افتادگی و مفاسد اجتماعی درگیر بود؛ غزلیات و قصاید ستیهندۀ لاهوتی ملهم از نوعی سوسیالیسم بود؛ غزلیات انقلابی فرخی و شماری از شاعران جوان معاصر نشاندهندۀ نوعی روح جدید در شعر غنایی است. در کنار شکوفایی غزلیات پیشرو، تکرار کسل کننده و ملال آور گل و بلبل، شمع و پروانه، نخ نما شد. سرانجام، افرادی هم پیدا شدند که شکاک بودند و هنر آنها از نظریۀ ((هنر برای هنر)) مایه می گرفت و زائیدۀ اندیشه های مالیخولیایی بود؛ معروفترین نمایندگان این گروه نادر نادرپور و فریدون توللی بودند.

*******

ادبیات کهن ایران از نظر حماسه بسیار غنی است. حماسۀ سترگ فردوسی، حماسه های رمانتیک نظامی، داستانهای اخلاقی سعدی و غیره نوعی ادبیات سنتی روایی پدید آورده اند. ولی رمان نویسی (به غیر از روایات خیالی همچون امیرارسلان، حسین کرد، چهل طوطی و غیره) از تولیدات سدۀ اخیر است که در تماس با اروپا و میراث ادبی آن شکل گرفته است. رمانهای نخستین از نظر تاریخی و با انگیزۀ نقادی اجتماعی-سیاسی به صورت سیاحت نامه نوشته شده اند *(11). پیشتر از دو رمان نخستین یاد کردیم، یعنی سیاحت نامۀ ابراهیم بیک از زین العابدین مراغه ای و مسالک المحسنین طالبوف که در سدۀ نوزده نوشتند. کسروی، مورخ نامور ایران در بارۀ ارزش کتاب مراغه ای می نویسد: ((ارج آنرا کسانی می دانند که آنروزها خوانده اند و تکانی را که در خواننده پدید می آورد به یاد می دارند *(12).))

طالبوف آزادیخواه انقلابی و فرهیخته ای بود که در قفقاز می زیست. روزنامۀ طنز او به نام ملانصرالدین کمک زیادی در روشنگری اذهان و انقلاب مشروطیت داشت. سبک نویسندگی طالبوف به رغم معایب دستوری تا حدود زیادی ساده و روان است. سالها طول کشید تا نویسندگان ایران فن داستان نویسی را به عنوان هنری ادبی اقتباس کردند. سادگی رمان های نخستین بیشتر در قالب عمومی آنهاست که اندیشه و محتوای آنها، که به طور کلی بیان کنندۀ آرمان ها و آرزوهای زمانه شان هستند. از این نمونه ها می توان عشق و سلطنت شیخ موسی نثری (1298 ش.)، دامگستران از صنعتی زاده کرمانی (1299 ش.)، و همچنین مانی و مجمع دیوانگان را از او نام برد.

در اینجا بایسته است از داستان های جمالزاده با عنوان یکی بود، یکی نبود (1300 ش.)، و رمان اجتماعی تهران مخوف (1303 ش.) از مشفق کاظمی هم یادی کرد که در هر دو نقادی اجتماعی-سیاسی به اوج رسیده و بیان کنندۀ دیدگاه بورژوازی ملی هستند. جمالزاده به حق بنیانگذار داستان کوتاه در ایران نامیده شده است. با اینکه هنر او در این مجموعه داستان هنوز ناپخته و خام است، ولی طنز دل انگیز و زبان عامیانۀ آن خیالبندی نسلی از نویسندگان بعدی را برانگیخت. بهترین اثر داستانی جمالزاده همان اثر نخستین او بود – پس از آن در آثار بعدی بخصوص رمان قلتشن دیوان چیزی بر موجودی داستان نویسی اش نیافزوده است. در مضامین اجتماعی دارای لحن تصنعی است. جمالزاده در داستان کوتاه خود آتش زیر خاکستر از گرایش های واپس گرای سیاسی پیروی کرده است.

برجسته ترین کوتاه نویس ایران صادق هدایت است. بهترین آثار او آثاری هستند با نقادی واقع گرای که دهخدا شکل دهندۀ آن بود. مهارت هدایت در ادبیات عامیانۀ ایران، شناخت وی از زندگی مردم ایران، صداقت وی در قبال هنر و نویسندگی اش، انساندوستی و همدردی اش با عامۀ مردم و زیبایی و شیوایی فرم و زبان نوشتاری او، موجب بی همتایی رئالیسم او شده است. در زندگی ادبی هدایت دو دوره وجود دارد که هر دوره نتیجه و برآمد واکنش او در مقابل شرایط اجتماعی و احوال سیاسی پیرامون خود است. یک دوره، با رمان بدبینانۀ بوف کور آغاز می شود. عقب افتادگی وشرایط نامطلوب اجتماعی ایران، هدایت جوان را به نوعی بدبینی دچار کرد و فرانتس کافکا و اگزیستانسیالیست ها را بُتوارۀ زندگی او ساخت. بدبینی هرگز از سر هدایت دست نکشید. حتی در آثار استوار و واقع گرای بعدی او هم هاله ای از عرفان و تاریک بینی وجود دارد. ولی عرفان او با ویژگی انساندوستانۀ عرفان عرفای پیشرو ادبیات کهن ایران پیوند خورده و هرگز به گونۀ کامل با اگزیستانسیالیسم دمساز نشده است. هدایت در این دوره از زندگی خویش، آثارش را آکنده از شخصیت پردازیهای جاندار و تصاویر واقع گرایانه ای از ژرفای زندگی مردم ایران کرد. بعضی از این دستاوردهای دلنشین او در سه قطره خون (1311 ش.)، سایه روشن (1312 ش.)، سگ ولگرد (1322 ش.) به چشم می خورد که از مجموعه داستان های او برشمرده می شوند. او در آثار این دورۀ خود با طنزی دل انگیز و بدبینی ایام گذشتۀ خویش را فرا نمود. دومین دورۀ زندگی هدایت در عالم نویسندگی با آزادی ایران از زیر یوغ استبداد مقارنت دارد. هدایت در این دوره قدم در تاریخ گذاشت. روح ستیهندۀ مردم ایران در این دوره که جباریت و ستم موجود آنرا به طرف محافظه کاری رانده و وهنی عظیم بدان نهاده بود، دنیای او را مملو و آکنده از خوش بینی و امیدواری کرد. خوش بینی هدایت در داستان آب زندگی به گونۀ دفاع از آزادی در مقابل فاشیسم و سرمایه داری جلوه یافت. او در رمان حاجی آقا (1325 ش.) با جسارت تمام روحیۀ انقلابی مردم ایران را ستایش کرد. هدایت وطن پرست صادقی بود که به گذشتۀ تاریخی مملکتش عشق می ورزید و از زمان حال آن شرمگین بود و امید مبهمی به آیندۀ آن داشت. او مردم را دوست می داشت – مردمی که بارها محل استهزای او قرار گرفته بودند، و در لفافه از دشمنان مردم مملکت خویش بیزاری جست. با تشدید واپسگرایی در جامعه، بدبینی پیشین در وجودش سر بر کشید و در نهایت به زندگی خویش پایان بخشید. هدایت در ادبیات معاصر ایران از اهمیتی بایسته برخوردار است.

در دورۀ استبداد رضاشاهی، شماری از رمان های تاریخی و اجتماعی پدید آمد که ارزش هنری چندانی نداشتند. رمان های رحیم زاده صفوی که به فارسی سره می نوشت، و تفریحات شب محمد مسعود که زندگی هرزه پوی طبقۀ متوسط را تصویر می کرد، از جملۀ این آثار بودند. در میان نویسندگان خرده بورژوا، میر محمد حجازی بایستۀ ذکر است. او مجموعه ای از داستان های کوتاه به نام آئینه و سه رمان نوشت به نام های هما (1307 ش.)، پریچهر (1308 ش.) و زیبا.  حجازی همواره به جناح محافظه کار متکی بود – او در داستان هایش همواره با چیزهایی که ((غیر ممکن نبود)) سر و کار داشت. مضامین و حتی گرایش نقادانۀ او هرگز رنگ سیاسی به خود نگرفت – قهرمانان داستان های وی تصنعی و پلات داستان هایش بیشتر دربارۀ عشق و عاشقی، گرفتاری های زندگی، ریا و سالوس و غیره است.

افزون بر صادق هدایت، یکی دیگر از پی سپاران جمالزاده، بزرگ علوی است که رئالیسم سوسیالیسم را وارد رمان نویسی ایران کرد. علوی در دورۀ پیشین زندگی خویش همچون هدایت، تحت تأثیر مسایل سیاسی زمانه بود. او پیش از جنگ جهانی دوم، دو مجموعه داستان کوتاه به نام های چمدان (1314 ش.) و ورق پاره های زندان (1321 ش.) منتشر کرد و در آن ها به مسایلی چون عشق، روانکاوی و روانیات شخصیت ها روی آورد. علوی در سال 1317 ش. همراه پنجاه و دو نفر از گروه مارکسیست های غیرقانونی به زندان افتاد. آزادی او از زندان در سال 1320 ش. با ظهور چهارمین دورۀ ادبیات معاصر ایران و دومین دورۀ حیات ادبی خود او مطابقت داشت، و در این دوره بود که هنر حماسی وی رشد پیدا کرد و با قدرت روایت و محتوای عمیق اجتماعی تنیده شد. نامه ها مجموعه داستان های کوتاه وی در سال 1331 ش. مدال طلای شورای جهانی صلح را از آن خود کرد. علوی رمان منحصر به فردی نوشت به نام چشمهایش (1330 ش.) که قهرمان آن فردی از میان روشنفکران مترقی طبقۀ متوسط بود. سبک علوی چندان پیچیده نیست؛ او در کار بست جملات چندان پایبند واژه و تعبیر نیست، بلکه بیشتر به روند کلی پلات می اندیشد. زبان نوشته هایش، زبانی ساده است و هنر او در نقل روایت بایستۀ ستایش است.

شکل گیری حزب توده اهمیتی درخور در تحول هنر حماسی داشت. در جریان مبارزه برای زندگی نو، اندیشه ای نو با مردمی نو پدید آمد و ادبیات و هنر جدید رئالیسم و سوسیالیسم چهره نمود. غیر از علوی، احمد صادق و اعتمادزاده (به آذین) هم به این حزب وابسته بودند. به آذین مجموعه ای از داستان های کوتاه خود را با نام پراکنده (1323 ش.) و یک رمان به نام دختر رعیت و داستان های کوتاه دیگری در مطبوعات حزبی منتشر کرد. مضامین داستان های او بیشتر از زندگی مردم مایه گرفته است. سبک او ادبی تر و سر راست تر از سبک بقیۀ نویسندگان این گروه است. احمد صادق هم طبع بایسته ای برای تکوین یک پلات داستان داشت که بیشتر ملهم از زندگی سیاسی پیرامون او بود. توصیفات واقع گرای او رسیده تر و پخته تر از نقادی معمول از مسایل زندگی است. بیشتر داستان های او که نوعی شتاب در آن ها پدیدار است در نشریات حزبی منتشر شده است.

یکی از مریدان صادق هدایت – نه تنها از نظر سبک، بلکه جهان بینی هم – صادق چوبک بود. دید موشکافانۀ او همراه با طبع دقیق از برای وصف وقایع، موجب سرزندگی هنرش شده است. ولی چوبک هرگز عمیقاً وارد مسایل سیاسی نشد و در آثار بعدی وی هم گرایش های ناتورالیستی سر برکشید. نخستین اثر او مجموعه ای ازداستان ها و قطعات کوتاه با نام خیمه شب بازی بود و در پی آن داستان های کوتاه دیگر نیز نوشت که به قوت مجموعۀ نخستین او نبودند.

*******

نمایشنامه نویسی به مفهوم امروزی کلمه، اول بار در سدۀ نوزدهم در ادبیات فارسی ظاهر شد. فقدان سنت تاریخی نمایشنامه نویسی موجب شد تا این سنخ از هنر نویسندگی چندان عنایتی را به خود واندارد. مردم ایران معمولاً بازی در صحنه را نوعی لودگی و مسخرگی دانسته اند. حتی آنهایی هم که درتعزیه نقش اتقیا را به عهده گرفته اند، از نظر اجتماعی چندان برتر از لوده ها و مطربان نبوده اند. رشد و تحول ادبیات نمایشی ایران نیز وامدار نمایشنامه نویسی اروپایی است *(13).

نخستین نمایشنامه های فارسی را به غیر از واگردان های نخستین از آثار مولیر و آخوندزاده، میرزا ملکم خان (چاپ در 1908 م.) با نوعی ویژگی نقادانۀ اجتماعی-سیاسی نوشت. (البته امروز ثابت شده که کتاب چهار تیاتر که در چاپخانۀ کاویانی برلین به نام میرزا ملکم خان منتشر شده، نوشتۀ او نیست بلکه از نوشته های میرزا آقا تبریزی نخستین نمایشنامه نویس ایران است.) روشنفکران مترقی پس از انقلاب مشروطیت سال 1905 م. نخستین تأترها را برپا کردند و از آن به عنوان حربه ای برای کسب آزادی بهره گرفتند. از نمایشنامه های مردمی قابل ملاحظه می توان از رستاخیز سلاطین و خسرو و شیرین میرزاده عشقی نام برد که با توجه به احساسات ملی زمان خویش از نمونه های بهتر نمایشنامه نویسی بود. نمایشنامۀ منظوم او به نام ایده آل عشقی از نخستین تراویده های هنری از این نوع است. هدایت نیز چند نمایشنامه نوشت که نمایشنامۀ طنزآمیز افسانۀ آفرینش او شایستۀ یادآوری است.

نوشین به هنر نمایش تحرک قابل ملاحظه ای بخشید. نخستین نمایشنامۀ کارگری با عنوان خروس سحر از نوشته های اوست. کار نمایش نوشین و کلوب او در کنار فعالیت ها و کوشندگی های دیگر ادبی با کودتای نظامی 28 مرداد 1332 متوقف گردید.

*******

با اینکه تولیدات ادبیات معاصر ایران در قیاس با ادبیات با عظمت کهن آن بسیار اندک است، ولی این ادبیات توانست قله های جدیدی را فتح کند و اهداف نو و شکوهمندی را پدید آورد. ادبیات معاصر ایران محصول مبارزۀ ملت ایران برای زندگی بهتر است. این ادبیات امیدها، دلواپسی ها و آرمان های مردم ایران را بازتاب داده و جنبه های گوناگون حیات فکری و اندیشگی آنها را مجسم کرده است.

توضیحات:

 1. احمد کسروی، انقلاب مشروطه، تهران، 1331 ش.، صص 15، 27-25.
 2. این طبقه بندی را چایکین در کتاب تاریخ ادبیات معاصر ایران (به روسی) مسکو، 1928 و تا اندازه ای هم علی اصغر حکمت در گزارش شفاهی خودش در نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران، تهران، 1335 ش. ارائه داده اند.
 3. کسروی، همان، ص 30.
 4. همو، صص 44-5، براون، تاریخ ادبی ایران، کمبریج، 1924، ج 3، صص 458-68.
 5. کسروی، همان، صص 460-1.
 6. باشکیرف، مسکو، 1948.
 7. برتلس، تاریخ ادبیات فارسی، لنینگراد، 1928، صص 150-60.
 8. پرویز ناتل خانلری، گزارش او به نخستین کنگرۀ نویسندگان ایران، تهران، 1325.
 9. اولین روزنامه ای که در ایران منتشر شد یک بولتن دولتی به نام کاغذ اخبار (1851 م.) بود. مهمترین روزنامه های خارج عبارت بودند از اختر (1875 م.) در استانبول؛ حبل المتین (1893 م.) در کلکته؛ ثریا (1898 م.) در قاهره؛ قانون (1890 م.) در لندن به وسیلۀ میرزا ملکم خان؛ صور اسرافیل (1907 م.) انتشار در تهران که یکی از نویسندگان آن علی اکبر دهخدا بود.
 10. کتاب های یاد شده در پائین از مهم ترین ترجمه های تاریخی برشمرده می شدند: هزار و یک شب ترجمه از عربی در زمان محمد شاه (48-1835)؛ سه نمایشنامه از آخوند زاده به وسیلۀ میرزا جعفر قراچه داغی، 1874؛ سه تفنگدار و کنت مونت کریستو از آلکساندر دوما؛ و حاجی بابا از جیمز موریه ترجمۀ شیخ احمد روحی کرمانی (1905 م.) که از نظر سبک و نثر بسیار جالب نظر است.
 11. خانلری، همان، ص 149.
 12. کسروی، همان، ص 45.
 13. براون، همان، صص 64-454؛ خانلری، همان، صص 70-166.
Advertisements

پایاپیوند نوشتن دیدگاه

[Blog_Page]

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]

جدیدترین مطالب